pieniadz.pl

Skonsolidowany raport roczny RS 2015

10-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-10
FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
FERRO S.A. Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
32-050 Skawina
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Przemysłowa 7
_ulica_ _numer_
+48 12 256 21 50 +48 12 276 76 07
_telefon_ _fax_
www.ferro.pl
_e-mail_ _www_
944-20-51-648 356375388
_NIP_ _REGON_
BDO sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży 292 099,5 270 744,6 69 800,1 64 627,6
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 33 016,5 36 398,1 7 889,6 8 688,3
III. Zysk _strata_ brutto 26 382,3 27 312,8 6 304,3 6 519,7
IV. Zysk _strata_ netto 22 300,1 23 998,6 5 328,8 5 728,5
V. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 21 242 655 21 141 893 21 242 655 21 141 893
VI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 1,05 1,14 0,25 0,27
VII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 1,05 1,13 0,25 0,27
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
31 330,5 _14 029,9_ 7 486,7 _3 349,0_
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
_1 817,0_ 11 064,8 _434,2_ 2 641,2
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
_19 296,0_ _42 155,7_ _4 611,0_ _10 062,7_
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 10 217,4 _45 120,8_ 2 441,6 _10 770,5_
XII. Aktywa, razem 321 024,4 320 716,3 75 331,3 75 244,9
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 126 978,6 131 643,8 29 796,7 30 885,6
XIV. Zobowiązania długoterminowe 57 206,7 38 412,2 13 424,1 9 012,1
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 69 771,9 93 231,6 16 372,6 21 873,5
XVI. Kapitał własny 194 045,8 189 072,5 45 534,6 44 359,3
XVII. Kapitał zakładowy 21 242,7 21 242,7 4 984,8 4 983,9


Dane finansowe w EUR
zostały przeliczone wg następujących zasad:-
poszczególne pozycje
sprawozdania z zysku lub strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych- według średniego kursu wymiany
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego - odpowiednio za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2015 r. w wysokosci 4,1848 PLN/EUR oraz za okres od 1
stycznia do 31 grudnia 2014 r. w wysokości 4,1893 PLN/EURposzczególne pozycje
aktywów i pasywów - odpowiednio według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia
2015 r. tj. 4,2615 PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31
grudnia 2014 r. w wysokosci 4,2623 PLN/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm