pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

22-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-22
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
59-220 LEGNICA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
M. KOLBE 18
_ulica_ _numer_
+48 _76_ 723 98 00 +48 _76_ 723 98 50
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
6912284786 391073970
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / półrocze / 2016 półrocze /
I. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015
II. Przychody ze sprzedaży 46 800 44 735 10 684 10 821
III. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 13 066 13 258 2 983 3 207
IV. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 12 910 13 132 2 947 3 177
V. ZYSK _STRATA_ NETTO 16 428 11 689 3 750 2 827
VI. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 16 396 11 619 3 743 2 811
VII. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom / udziałowcom nieposiadającym kontroli 32 70 7 17
VIII. Zysk na akcję _PLN; EUR_ 2,93 2,09 0,67 0,51
IX. Rozwodniony zysk na akcję _PLN; EUR_ 2,93 2,09 0,67 0,51
X. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,3805 4,1341
XI. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015
XII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 377 -4 980 999 -1 205
XIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 784 162 -1 777 39
XIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 8 868 -2 819 2 024 -682
XV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 461 -7 637 1 247 -1 847
XVI. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,3805 4,1341
XVII. SKONSOLIDOWANA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 30.06.2016 na 30.06.2015 na 30.06.2016 na 30.06.2015
XVIII. 142 842 108 065 32 277 25 764
XIX. Zobowiązania długoterminowe 14 979 6 203 3 385 1 479
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 83 042 64 286 18 764 15 327
XXI. Kapitał własny 44 820 37 577 10 128 8 959
XXII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 44 703 19 137 10 101 4 563
XXIII. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,4255 4,1944
XXIV. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015
XXV. Przychody ze sprzedaży 31 170 34 666 7 116 8 385
XXVI. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 6 406 5 905 1 462 1 428
XXVII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 6 237 5 699 1 424 1 379
XXVIII. ZYSK _STRATA_ NETTO 9 614 4 246 2 195 1 027
XXIX. Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 9 614 4 246 2 195 1 027
XXX. Zysk na akcję _PLN; EUR_ 1,72 0,76 0,39 0,18
XXXI. Rozwodniony zysk na akcję _PLN; EUR_ 1,72 0,76 0,39 0,18
XXXII. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,3805 4,1341
XXXIII. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2016 01.01-30.06.2015
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 527 693 1 033 168
XXXV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 404 -10 169 -2 603 -2 460
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 9 639 5 270 2 200 1 275
XXXVII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 762 -4 207 631 -1 018
XXXVIII. Średni kurs PLN / EUR w okresie x x 4,3805 4,1341
XXXIX. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na 30.06.2016 na 30.06.2015 na 30.06.2016 na 30.06.2015
XL. Aktywa 144 507 77 003 32 653 18 359
XLI. Zobowiązania długoterminowe 40 592 5 447 9 172 1 299
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 77 116 52 419 17 425 12 497
XLIII. Kapitał własny 26 799 19 137 6 056 4 563
XLIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 26 799 19 137 6 056 4 563
XLV. Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,4255 4,1944
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm