pieniadz.pl

Elkop SA
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 25.10.2016 r., wybrała podmiot MARCIN GRZYWACZ AUDYT DORADZTWO SZKOLENIA, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 35 lok. 89, 02-672 Warszawa, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 7962397464, REGON 146897770 do przeprowadzenia badania Spółki.
MARCIN GRZYWACZ AUDYT DORADZTWO SZKOLENIA jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę biegłych rewidentów prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3872.

Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła, że MARCIN GRZYWACZ AUDYT DORADZTWO SZKOLENIA będzie podmiotem do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki ELKOP S.A. za rok obrotowy 2016 oraz do dokonania przeglądu jednostkowego raportu śródrocznego Spółki ELKOP S.A. za okres półroczny kończący się dnia 30.06.2017 roku.

Emitent informuje, że pan Marcin Grzywacz, biegły rewident nr 11769 jako kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 68, przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2013 i 2014 oraz z przegląd skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres pierwszego półrocza 2014 roku oraz okres pierwszego półrocza 2015 roku.
Ponad Emitent informuje, że pan Marcin Grzywacz, biegły rewident nr 11769 jako kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu MARCIN GRZYWACZ AUDYT DORADZTWO SZKOLENIA, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3872, przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2015 oraz przegląd skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres pierwszego półrocza 2016 roku.

Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm