pieniadz.pl

Elkop SA
Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

13-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-13
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 13.10.2016 r. zwarł jako pożyczkodawca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką DAMF INVEST S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako pożyczkobiorcą.

Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 13.10.2016 r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 1.000.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 30.12.2016 r. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie 10,00 % w skali roku. Odsetki płatne będą wraz ze zwrotem kwoty pożyczki.
Wypłata kwoty pożyczki nastąpiła w jednej transzy w dniu zawarcia Umowy pożyczki.
Spłata pożyczki została zabezpieczona przez pożyczkobiorcę poprzez wystawienie weksla in blanco wraz deklaracją na rzecz Emitenta.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Na dzień publikacji niniejszego raportu łączna suma udzielonych przez Emitenta na rzecz DAMF Invest S.A. pożyczek, włącznie z pożyczką z dnia 13.10.2016 r. wynosi 3.500.000,00 zł.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.
Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto troje członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Pożyczkobiorca jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 72,78 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 72,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm