pieniadz.pl

Elkop SA
Raport półroczny P 2016

24-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2016
_rok_
_zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-24
ELKOP Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
ELKOP Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
41-506 Chorzów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Józefa Maronia 44
_ulica_ _numer_
_032_ 246 24 71 032 246 20 88
_telefon_ _fax_
biuro@elkop.pl www.elkop.pl
_e-mail_ _www_
6270011620 272549956
_NIP_ _REGON_
Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, z siedzibą w Warszawie NIP 7962397464, REGON 146897770
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 162 2162 494 531
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 532 285 121 69
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 554 373 126 90
IV. Zysk _strata_ netto 543 -81 124 -20
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 365 277 83 67
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -2 521 2 167 -576 524
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 -21 0 -5
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 156 2 423 -492 586
IX. Aktywa razem * 54 792 53 830 12 381 12 834
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 969 1 057 219 252
XI. Kapitał własny * 47 428 46 642 10 717 11 120
XII. Kapitał zakładowy * 42 000 42 000 9 490 10 013
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ * 15 000 000 13 162 543 15 000 000 13 162 543
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł/EUR_ * 0,05 -0,01 0,01 -0,01
XV. Wartość ksiegowa na jedną akcję _w zł/EURO_ * 3,95 3,89 0,89 0,93


Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane
obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2015 roku.Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm