pieniadz.pl

Elkop SA
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
ELKOP
Temat
Zawarcie aneksu do umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w nawiązaniu do raportu nr 3/2016 z dnia 17.02.2016 r., informuje, iż w dniu 30.09.2016 r. Emitent zawarł z Pożyczkobiorcą spółką DAMF Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ Aneks do Umowy pożyczki z dnia 17.02.2016 r.

Emitent informuje, że na mocy umowy z dnia 17.02.2016 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 3.050.000,00 złotych na okres do dnia 30.09.2016 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 7% naliczane w stosunku rocznym. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki. W dniu 19.04.2016 r. Pożyczkobiorca dokonał częściowej spłaty pożyczki w kwocie 550.000,00 zł, o czym informował raportem nr 11/2016 z dnia 19.04.2016 r.

Emitent informuje, że na mocy zawartego dnia 30.09.2016 r, Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 17.02.2016 r., strony postanowiły o przedłużeniu terminu spłaty pożyczki do dnia 30.12.2016 r. Pozostałe zapisy Umowy pożyczki pozostały bez zmian.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.

Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto troje członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Pożyczkobiorca jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym 72,78 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 72,78% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm