pieniadz.pl

Elektrobudowa SA
PSr

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
ELEKTROBUDOWA SA
_pełna nazwa emitenta_
ELBUDOWA Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
40-246 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. Porcelanowa 12
_ulica_ _numer_
_032_ 25 90 100 032 20 52 760
_telefon_ _fax_
elbudowa@elbudowa.com.pl elbudowa.com.pl
_e-mail_ _www_
634-01-35-506 271173609
_NIP_ _REGON_
ERNST & YOUNG Audyt Polska sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 528 228 592 901 120 586 143 417
II. Zysk z działalności operacyjnej 23 443 35 985 5 352 8 704
III. Zysk brutto przed opodatkowaniem 28 210 34 849 6 440 8 430
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA 22 940 27 328 5 237 6 610
V. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 18 _76_ 4 _18_
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 313 116 412 71 28 159
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 578 _5 392_ 132 _1 304_
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej _22 152_ _61 823_ _5 057_ _14 955_
IX. Zwiększenie/zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów _21 261_ 49 197 _4 854_ 11 900
X. Aktywa trwałe* 187 620 188 569 42 395 44 249
XI. Aktywa obrotowe* 672 304 709 258 151 916 166 434
XII. Aktywa, razem* 859 924 897 827 194 311 210 683
XIII. Zobowiązania długoterminowe* 30 215 20 227 6 828 4 746
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe* 441 037 490 798 99 658 115 170
XV. Zobowiązania, razem* 471 252 511 025 106 486 119 916
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy ELEKTROBUDOWY SA* 388 692 386 841 87 830 90 776
XVII. _20_ _39_ _5_ _9_
XVIII. Kapitał podstawowy _zakładowy_* 10 003 10 003 2 260 2 385
XIX. Liczba akcji _w sztukach_ 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608
XX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_* 81,87 81,48 18,50 19,12
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego:
XXI. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 508 116 575 772 115 995 139 274
XXII. Zysk z działalności operacyjnej 21 618 34 935 4 935 8 450
XXIII. Zysk brutto przed opodatkowaniem 29 848 35 901 6 814 8 684
XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 25 544 29 043 5 831 7 025
XXV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 858 111 793 652 27 042
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 576 _4 840_ 360 _1 171_
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej _22 152_ _61 823_ _5 057_ _14 954_
XXVIII. Zwiększenie/zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów _17 718_ 45 130 _4 045_ 10 917
XXIX. Aktywa trwałe* 212 422 215 554 48 000 50 582
XXX. Aktywa obrotowe* 645 957 682 952 145 962 160 261
XXXI. Aktywa, razem* 858 379 898 506 193 962 210 843
XXXII. Zobowiązania długoterminowe* 29 946 19 958 6 767 4 684
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe* 431 789 483 949 97 568 113 563
XXXIV. Zobowiązania, razem* 461 735 503 907 104 335 118 247
XXXV. Kapitał własny* 396 644 394 599 89 627 92 596
XXXVI. Kapitał podstawowy _zakładowy_* 10 003 10 003 2 260 2 347
XXXVII. Liczba akcji _w sztukach_ 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_* 83,55 83,12 18,88 19,50


* Dane porównywalne dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 30.06.2016 roku oraz na dzień 31.12.2015 roku.
Poszczególne dane finansowe za I półrocze 2016 i I półrocze 2015 roku
oraz za 2015 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:a_
poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według kursu ogłoszonego na
dzień:- 30.06.2016 roku - 4,4255 zł/EUR,- 31.12.2015
roku - 4,2615 zł/EUR,b_ poszczegóne pozycje rachunku zysków i
strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego:-
od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku - 4,3805 zł/EUR,- od
01.01.2015 do 30.06.2015 roku - 4,1341 zł/EUR.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm