pieniadz.pl

Elektrobudowa SA
Przyjęcie strategii na lata 2016 – 2018

13-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-13
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Przyjęcie strategii na lata 2016 – 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Przyjęcie strategii na lata 2016 – 2018 Zarząd ELEKTROBUDOWA SA _"Spółka", "Emitent"_ informuje o przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 12 września 2016 roku uchwały o zatwierdzeniu Strategii ELEKTROBUDOWY SA na lata 2016-2018.

Strategia 2016-2018 została zdefiniowana jako strategia budowania potencjału dalszego wzrostu oraz wzmocnienia pozycji rynkowej.

Misja i wizja Spółki
ELEKTROBUDOWA SA mając za cel wzmocnienie pozycji lidera wyznaczającego nową jakość w prowadzeniu biznesu zapewnia:
- Akcjonariuszom - długofalowy wzrost wartości rynkowej ELEKTROBUDOWY SA.
- Kontrahentom - najwyższej jakości produkty i usługi, służące zaspakajaniu ich celów biznesowych.
- Pracownikom - nowoczesne miejsca pracy i możliwość rozwoju kariery zawodowej.

Jako firma transparentna wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się jednocześnie o środowisko naturalne i dążąc do osiągania najwyższych standardów jakości.

Jako firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych, kompleksowych i kompletnych rozwiązań technologicznych w obszarze elektroenergetycznym i przemysłowym dążymy do:
- Zwiększenia efektywności operacyjnej i utrwalenia pozycji na rynku krajowym.
- Zwiększenia udziału Spółki w rynku kompletnych obiektów w energetyce oraz przemyśle i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w tym segmencie.
- Zwiększenia udziału działalności eksportowej w przychodach Spółki i rozwinięcia działalności na rynkach zagranicznych.

Priorytetem w działalności ELEKTROBUDOWY SA jest wrażliwość na potrzeby i wymagania interesariuszy, w szczególności Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników oraz kierowanie się kluczowymi wartościami Spółki.

Generalne cele strategiczne ELEKTROBUDOWY SA na lata 2016 - 2018:
- Utrwalenie pozycji lidera na rynku krajowym.
- Zwiększenie pozycji na rynku kompletnych obiektów w energetyce i przemyśle.
- Rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych.
- Poprawa efektywności operacyjnej.
- Inwestycje w rozwój produktowy, kompetencyjny i organizacyjny.

Zadania strategiczne:
Perspektywa finansowa:
- Pozyskanie zamówień powyżej 1 mld PLN.
- Średnioroczna sprzedaż zewnętrzna na poziomie 1,1 mld PLN.
- Wzrost rentowności netto do 5,0%.

Perspektywa rynku:
- Utrzymanie udziału w rynku dotychczasowych produktów i kompleksowych instalacji elektroenergetycznych.
- Zwiększenie udziału w rynku kompletnych obiektów w energetyce oraz przemyśle.
- Rozwinięcie działalności na rynkach zagranicznych i zwiększenie udziału eksportu w przychodach Spółki.

Perspektywa eksportu:
- Wzrost wartości zamówień na rynkach rosyjskojęzycznych.
- Wzrost wartości zamówień na rynkach bliskowschodnich.
- Wejście na rynki Europy południowo-wschodniej.

Perspektywa inwestycji:
- Inwestycje w rozwój produktowy i rozszerzenie produkcji o urządzenia zwiększające standard i jakość produktów.
- Rozwój organizacji w obszarze służb marketingowych i eksportowych.
- Przygotowanie organizacji do przeprowadzenia akwizycji w celu uzupełnienia i rozszerzenia oferty.

Perspektywa rozwoju:
- Wdrożenie nowoczesnych systemów podnoszących jakość i efektywność pracy oraz wspierających podejmowanie decyzji zarządczych.
- Rozwój kompetencji i wiedzy pracowników.
- Unifikacja wypracowanych standardów zarządzania i organizacji działalności w celu podnoszenia efektywności i jakości działania.
- Wdrożenie lean management w celu usprawnienia i optymalizacji procesów.

Perspektywa procesów wewnętrznych:
- Budowanie organizacji skoncentrowanej na uzyskanie efektu synergii, wzrost efektywności i aktywne zarządzanie ryzykiem.
- Rozwój działalności produkcyjnej i innowacyjności oferty.
- Podnoszenie efektywności działalności operacyjnej.

Perspektywa zatrudnienia:
- Stosowanie elastycznej polityki zatrudnienia.
- Utrzymanie wysokiej produktywności zatrudnienia.
- Wzrost zyskowności zatrudnienia.

Zrównoważony rozwój
ELEKTROBUDOWA SA za istotny element swojej strategii uznaje zrównoważony rozwój. Bycie firmą odpowiedzialną społecznie oznacza dla ELEKTROBUDOWY SA branie odpowiedzialności za skutki i wpływ podejmowanych decyzji i działań na społeczeństwo oraz środowisko. Spółka zobowiązuje się do transparentnego i etycznego zachowania, zgodnego z obowiązującym prawem i normami postępowania, które uwzględnia oczekiwania interesariuszy i jest praktykowane w całej organizacji oraz przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.

Polityka dywidendowa
Zarząd zamierza rekomendować w latach 2016-2018 Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie nie niższym niż 30% skonsolidowanego zysku netto przypadającego na rzecz akcjonariuszy Grupy ELEKTROBUDOWY.
Rekomendacje Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy każdorazowo będą uwzględniać aktualną oraz przewidywaną sytuację finansową Spółki, bieżące potrzeby inwestycyjne oraz programy rozwojowe.

Powyższą strategię opracowano w oparciu o następujące założenia:
- wzrost PKB w przedziale 3,6-3,8% rocznie;
- wzrost nakładów inwestycyjnych do poziomu 6,6% w 2018 roku;
- inflacja ok. 2% rocznie;
- wzrost zużycia energii elektrycznej 1,5% rocznie;
- spadek kursu USD do poziomu 3,57 zł w 2018 roku;
- spadek kursu EUR do poziomu 4,09 zł w 2018 roku.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm