pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej, aport znaku oraz znacząca umowa pomiędzy spółkami.

12-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-12
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej, aport znaku oraz znacząca umowa pomiędzy spółkami.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej "Bytom"_ informuje, iż dnia 12 lipca 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą BTM 2 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KRS nr: 0000605215, tj. spółki zależnej od Bytom _dalej: "BTM 2"_, podjęło uchwałę nr 1, na podstawie której podwyższono kapitał zakładowy BTM 2 z kwoty 5.000,00 PLN do kwoty 10.000,00 PLN, poprzez utworzenie 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy i o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN _dalej łącznie: ″Udziały″_, które zostaną objęte, zgodnie z prawem pierwszeństwa, przez dotychczasowego jedynego wspólnika BTM 2, tj. przez Bytom, w zamian za wkład niepieniężny w postaci znaków towarowych BYTOM, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, chronionych Świadectwami Ochronnymi wydanymi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej o numerach praw wyłącznych: R.201837 _znak towarowy słowno-graficzny_, R.249806 _znak towarowy słowno-graficzny_ oraz R.248616 _znak towarowy słowny_ _dalej łącznie: ″Znak Towarowy″_. Wartość godziwa Znaku Towarowego wynosi 65.503.000,00 PLN _słownie: sześćdziesiąt pięć milionów pięćset trzy tysiące 00/100 złotych_, i została ona ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalny podmiot zajmujący się wyceną praw własności intelektualnej. Nadwyżka pomiędzy wartością przedmiotu wkładu a wartością nominalną nowoutworzonych udziałów w wysokości 65.498.000,00 PLN _słownie sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 00/100 złotych_ zostanie przekazana na kapitał zapasowy BTM 2 _agio_.

Zarząd Bytom informuje, iż dnia 12 lipca 2016 roku Spółka dokonała objęcia Udziałów w spółce zależnej - BTM 2 poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Znaku Towarowego.

W związku z faktem, iż Znak Towarowy jest objęty zastawem rejestrowym na rzecz ING Bank Śląski S.A. _jako zabezpieczenie posiadanej Umowy Wieloproduktowej_, na podstawie aneksu do Umowy z dnia 11 lipca 2016 r. Bank wyraził zgodę na przeniesienie prawa do Znaku Towarowego na rzecz BTM 2. Równocześnie BTM 2 dokonała poręczenia weksla wystawionego przez Bytom na rzecz ING Bank Śląski S.A. jako zabezpieczenie w/w Umowy Wieloproduktowej oraz, jako nowy właściciel znaku towarowego BYTOM, podpisze stosowny aneks do umowy zastawu.

Równocześnie Bytom zawarł z BTM 2 umowę licencyjną, na podstawie której Bytom _jako licencjobiorca_ uzyskał licencję pełną do używania Znaku Towarowego dla celów bezpośrednio lub pośrednio związanych z działalnością gospodarczą Bytom, w szczególności do oznaczania produktów i usług sprzedawanych przez Bytom, w ofertach, korespondencji, w działalności reklamowej i marketingowej. Umowa licencyjna została zawarta na czas oznaczony _okres 60 lat_ i ma charakter odpłatny. Stawki opłat licencyjnych zostały w niej określone w oparciu o powszechną praktykę rynkową dla tego typu umów i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie gospodarczym. Rozliczenia z powyższej umowy wpłyną negatywnie na wynik operacyjny jednostkowego sprawozdania finansowego - Bytom wstępnie szacuje, iż będzie to kwota ok. 1,1 mln zł w skali roku. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej BYTOM S.A. zostanie rozpoznane aktywo na podatek odroczony, jednakże jego wartość zostanie dokładnie oszacowana podczas badania półrocznego sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta _oraz aktualizowana w kolejnych kwartałach_, uwzględniając zasadę ostrożności oraz prawdopodobieństwo realizacji aktywa w kolejnym roku. W ocenie Zarządu Bytom powyższa okoliczność może być informacją o istotnym znaczeniu dla Akcjonariuszy. Szacowana wartość opłat licencyjnych za prawo do korzystania ze Znaku Towarowego w okresie 60 lat przekracza bowiem 10% kapitałów własnych Bytom.Opisane powyżej czynności mają na celu wzmocnienia ochrony znaków towarowych, jednocześnie redukować ryzyka prawne związane z ewentualnymi sporami sądowymi. Celem Bytom jest wydzielenie Znaku Towarowego do podmiotu, który będzie się specjalizował w efektywnym zarządzaniu aktywami niematerialnymi w ramach Grupy Kapitałowej BYTOM S.A. Działania te zmierzają do zwiększenia rozpoznawalności i w efekcie wartości ww. marek i aktywów niematerialnych Bytom. Bytom planuje, aby docelowo, w jednym podmiocie zależnym znalazły się wszystkie znaki towarowe, jakie będą w posiadaniu przez Grupę Kapitałową BYTOM S.A.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-23

+ więcej
  • EUR euro 4,6817 -0,15%  -0,71gr
  • USD dolar 4,3011 -1,05%  -4,56gr
  • GBP funt 5,2966 -0,78%  -4,19gr
  • CHF frank 4,6970 -0,39%  -1,84gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm