pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016

03-11-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-11-03
BYTOM SA
_pełna nazwa emitenta_
BYTOM Lekki _lek_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
31 - 864 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. prof. Michała Życzkowskiego 19
_ulica_ _numer_
12 64 67 800
_telefon_ _fax_
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
_e-mail_ _www_
626-000-31-74 003550818
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 106 779 91 974 24 441 22 117
II. Zysk z działalności operacyjnej 8 959 9 537 2 051 2 293
III. Zysk brutto 8 597 8 946 1 968 2 151
IV. Zysk netto z działalności 9 142 8 661 2 093 2 083
V. Całkowite dochody 9 142 8 661 2 093 2 083
VI. Przepływy netto z działalności operacyjnej 14 800 3 489 3 388 839
VII. Przepływy netto z działalnosci inwestycyjnej -3 220 -1 047 -737 -252
VIII. Przepływy netto z działalności finansowej -11 593 -3 086 -2 654 -742
IX. Przepływy netto razem -13 -644 -3 -155
X. Stan na 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015
XI. Aktywa 89 323 73 199 20 715 17 177
XII. Zobowiązania długoterminowe 1 706 907 396 213
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 38 428 32 029 8 912 7 516
XIV. Kapitał własny 49 085 39 667 11 383 9 308
XV. Kapitał podstawowy 71 526 71 250 16 588 16 719
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą _zł/EUR_ 0,13 0,18 0,03 0,04
XVII. 0,12 0,17 0,03 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _zł/EUR_ 0,69 0,56 0,13 0,13
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody ze sprzedaży 106 784 91 974 24 443 22 117
XX. Zysk z działalności operacyjnej 8 786 9 537 2 011 2 293
XXI. Zysk brutto 8 253 8 946 1 889 2 151
XXII. Całkowite dochody 7 273 8 661 1 665 2 083
XXIII. Przepływy netto z działalności operacyjnej 14 804 3 489 3 389 839
XXIV. Przepływy netto z działalnosci inwestycyjnej -3 225 -1 047 -738 -252
XXV. Przepływy netto z działalności finansowej -11 597 -3 086 -2 655 -742
XXVI. Stan na 30.09.2016 31.12.2015 30.09.2016 31.12.2015
XXVII. Aktywa 153 095 73 199 35 504 17 177
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 66 448 907 15 410 213
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 39 327 32 029 9 120 7 516
XXX. Kapitał własny 47 216 39 667 10 950 9 308
XXXI. Kapitał podstawowy 71 526 71 250 16 588 16 719
XXXII. Zysk na jedną akcję zwykłą _zł/EUR_ 0,10 0,18 0,02 0,04
XXXIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję _zł/EUR_ 0,10 0,17 0,02 0,04
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję _zł/EUR_ 0,66 0,56 0,15 0,13


Wybrane pozycje skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania
finansowego przeliczono na EUR według poniższych kursów:-
pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
przepływów - kurs liczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na
ostatni dzień kaźdego z 9 miesięcy okresu zakończonego 30 września 2016
r. i 30 września 2015 r., tj. odpowiednio za okres
01.01.2016-30.09.2016: 4,3688 i za okres 01.01.2015-30.09.2015: 4,1585-
pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej - kurs średni NBP na dzień
30.09.2015: 4,3120 i na dzień 30.09.2015: 4,2615W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm