pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Raport półroczny P 2016

19-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-19
BYTOM SA
_pełna nazwa emitenta_
BYTOM Lekki _lek_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
31 - 864 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. prof. Michała Życzkowskiego 19
_ulica_ _numer_
12 64 67 800
_telefon_ _fax_
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
_e-mail_ _www_
626-000-31-74 003550818
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
I. Przychody ze sprzedaży 70 871 59 646 16 179 14 428
II. Zysk / _strata_ z działalności operacyjnej 6 312 5 292 1 441 1 522
III. Zysk / _strata_ brutto 5 640 6 035 1 288 1 460
IV. Zysk / _strata_ netto z działalności kontynuowanej 4 830 5 808 1 103 1 405
V. Całkowite dochody ogółem 4 830 5 808 1 103 1 405
VI. Przepływy netto z działalności operacyjnej 11 720 546 2 675 132
VII. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -2 466 -636 -563 -154
VIII. Przepływy netto z działalności finansowej -9 575 -600 -2 186 -145
IX. Przepływy pienieżne netto razem -321 -690 -73 -167
X. Stan na 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2016 31.12.2015
XI. Aktywa 76 835 73 199 17 362 17 177
XII. Zobowiązania długoterminowe 1 144 907 259 213
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 561 32 029 6 906 7 516
XIV. Kapitał własny 44 497 39 667 10 055 9 308
XV. Kapitał podstawowy 71 250 71 250 16 100 16 719
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą _zł/EUR_ 0,07 0,07 0,02 0,02
XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję _zł/EUR_ 0,07 0,07 0,02 0,02
XVIII. 0,62 0,56 0,14 0,13


Wybrane pozycje jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na
EUR według następujących kursów:- pozycje ze
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - kurs liczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na
ostatni dzień każdego z 6 miesięcy okresu zakończonego dnia 30 czerwca
2016 r. i 30 czerwca 2015 r., tj. odpowiednio EUR = 4,3805 oraz EUR =
4,1341;- pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej - kurs średni
NBP na dzień 30 czerwca 2016 r.: 1EUR = 4,4255 oraz na dzień 31 grudnia
2015 r.: 1EUR = 4,2615.Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 34/2016 z dnia 2016-08-19 o treści:


Zarząd BYTOM S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w opublikowanym półrocznym
raporcie za I półrocze 2016 roku wkradł się błąd pisarski w jednostkowym
sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Zysk z działalności operacyjnej za
okres 3 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. _za II kwartał 2016 r._
wynosi 5.707 tys. zł zamiast podanego 5.866 tys. zł.


Zarząd Spółki informuje, że powyżej opisana korekta nie ma wpływu na
jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe
sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w
kapitałach własnych oraz jednostkowe sprawozdanie z przepływów
pieniężnych za I półrocze 2016 r. Dane finansowe na dzień 30 czerwca
oraz dane narastające za okres 01.01.2016 - 30.06.2016 roku nie uległy
zmianie.


W kolejnej publikacji w systemie ESPI Zarząd Emitenta przekaże
skorygowany raport półroczny z wyżej opisaną zmianą.


W załączniku Zarząd przekazuje informację o wyżej wymienionej korekcie.
Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm