pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Raport kwartalny Q 1/2016

28-04-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1 / 2016
_kwartał_ _rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-04-28
BYTOM SA
_pełna nazwa emitenta_
BYTOM Lekki _lek_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
31 - 864 Kraków
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ul. prof. Michała Życzkowskiego 19
_ulica_ _numer_
12 64 67 800
_telefon_ _fax_
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
_e-mail_ _www_
626-000-31-74 003550818
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 30 711 26 197 7 050 6 314
II. Zysk z działalności operacyjnej 605 446 139 107
III. Zysk brutto 497 711 114 171
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 497 509 114 123
V. Całkowite dochody ogółem 497 509 114 123
VI. Przepływy netto z działalności operacyjnej 155 -4 729 36 -1 140
VII. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -1 407 -168 -323 -40
VIII. Przepływy netto z działalności finansowej 901 4 330 207 1 044
IX. Przepływy pienieżne netto razem -351 -567 -81 -137
X. Stan na 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
XI. Aktywa 77 734 73 199 18 212 17 177
XII. Zobowiązania długoterminowe 836 907 196 213
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 138 32 029 8 466 7 516
XIV. Kapitał własny 40 164 39 667 9 410 9 308
XV. Kapitał podstawowy 71 250 71 250 16 692 16 719
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,01 0,18 0,00 0,04
XVII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,01 0,17 0,00 0,04
XVIII. 0,56 0,56 0,13 0,13


Wybrane pozycje jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na
EUR według następujących kursów:- pozycje ze
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania przepływów
pienięznych - kurs liczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na
ostatni dzień każdego z 3 miesięcy okresu zakończonego 31 marca 2016 r.
i 31 marca 2015 r., tj. odpowiednio za okres 01.01.2016-31.03.2016:
4,3559 i za okres 01.01.2015-31.03.2015: 4,1489- pozycje ze
sprawozdania z sytuacji finansowej - kurs średni NBP na dzień
31.03.2016: 1 EUR=4,2684 oraz na dzień 31 grudnia 2015 r. 1EUR:4,2615Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm