pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz umowy na factoring odwrotny

16-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2015
Data sporządzenia: 2015-12-16
Skrócona nazwa emitenta
BYTOM
Temat
Zawarcie aneksu do umowy limitu wierzytelności oraz umowy na factoring odwrotny
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Bytom S.A., działając na podstawie art. § 5 ust 1 pkt. 3) rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, iż Bytom S.A. zawarł w dniu 16 grudnia 2015 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do Umowy Limitu Wierzytelności, której limit wynosi 4.000.000 zł, w wyniku którego przedłużono czas trwania umowy do dnia 15 grudnia 2017 roku.

W ramach przyznanego limitu Spółka może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, linii na akredytywy oraz linii na gwarancje do kwoty 4.000.000 zł, przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formie w/w produktów nie może przekroczyć kwoty limitu, tj. kwoty 4.000.000 zł.

Ponadto Spółka podpisała w dniu 16 grudnia 2015 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. aneks do umowy faktoringu odwrotnego (odwrotny wykup wierzytelności) na kwotę 1.250.000 EUR, która ma na celu optymalizację kosztów zakupu tkanin i produktów przez Spółkę, przedłużając go do dnia 15 grudnia 2017 roku.

Zabezpieczeniem udzielonego Spółce limitu kredytowego są: zastaw rejestrowy na towarach oraz cesje wierzytelności.
Warunki cenowe podpisanej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Nie zawarto w aneksie postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR.
Kryterium uznania aneksów za znaczącą umowę:

Umowa została uznana za istotną z uwagi na fakt, iż wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Bytom S.A.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm