pieniadz.pl

ZO Bytom SA
Raport półroczny P 2015

11-08-2015


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-08-11
BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31 - 864 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. prof. Michała Życzkowskiego 19
(ulica) (numer)
12 64 67 800
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
I. Przychody ze sprzedaży 59 646 46 012 14 428 11 012
II. Zysk / (strata) z działalności operacyjnej 6 292 1 347 1 522 322
III. Zysk / (strata) brutto 6 035 940 1 460 225
IV. Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 808 1 128 1 405 270
V. Całkowite dochody ogółem 5 808 1 128 1 405 270
VI. Przepływy netto z działalności operacyjnej 546 -5 394 132 -1 291
VII. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -636 1 602 -154 383
VIII. Przepływy netto z działalności finansowej -600 2 556 -145 612
IX. Przepływy pienieżne netto razem -690 -1 236 -167 -296
X. Stan na 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
XI. Aktywa razem 68 733 66 378 16 387 15 573
XII. Zobowiązania długoterminowe 397 248 95 58
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 35 941 38 828 8 569 9 110
XIV. Kapitał własny 32 301 26 418 7 701 6 198
XV. Kapitał akcyjny 71 250 71 250 16 987 16 716
XVI. Średnia ważona akcji zwykłych (szt) 71 250 000 71 250 000 71 250 000 71 250 000
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,07 0,02 0,02
XVIII. 0,08 0,07 0,02 0,02
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,45 0,37 0,11 0,09


Wybrane pozycje jednostkowego sprawozdania
finansowego przeliczono na EUR według następujących kursów: pozycje ze
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - kurs liczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na
ostatni dzień każdego z 6 miesięcy okresu zakończonego dnia 30 czerwca
2015 r. i 30 czerwca 2014 r., odpowiednio: 1EUR = 4,1341 oraz 1EUR =
4,1784;pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej - kurs
średni NBP na dzień 30 czerwca 2015 r.: 1EUR = 4,1944 oraz na dzień 31
grudnia 2014 r.: 1EUR = 4,2623Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm