pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Postanowienie o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

02-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-02
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Postanowienie o zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Emitenta postanowienie z dnia 21 maja 2014 r. o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obniżenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji z kwoty 52.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony) złotych do kwoty 520.000,00 (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy) złotych, w drodze obniżenia wartości nominalnej każdej z 52.000.000 akcji z wysokości 1,00 (słownie: jeden) złoty do wysokości 0,01 zł (słownie: jeden grosz) oraz w sprawie rejestracji zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie z treścią uchwały nr 36 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 10 kwietnia 2014 r. (Emitent przekazał do publicznej wiadomości informację o treści zmian Statutu raportem bieżącym nr 12/2014 z dnia 11.04.2014 r.).
Tekst jednolity Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm