pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa

06-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-06
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu _zwanej dalej "Emitent" lub "Spółka"_, działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_, niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 27 czerwca 2016 roku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictw przez akcjonariuszy do reprezentowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu, który zawiera szczegółowe informacje będące przedmiotem niniejszego raportu.

Zawiadomienie zostało złożone w trybie art. 87 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 1 Ustawy.
Zawiadamiająca poinformowała, iż uzyskała upoważnienie do wykonywania – wedle własnego uznania – prawa głosu z akcji Spółki w liczbie stanowiącej ponad 20% ogólnej liczby głosów w Spółce w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku _"Zgromadzenie"_. Zawiadamiająca, wyjaśniła, że
1_ Maciej Mackiewicz będący akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.500.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 4,81% ogólnej liczby głosów w Spółce _"Akcje"_ upoważnił Zawiadamiającą do wykonywania w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
2_ Piotr Dubicki będący akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.500.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 4,81% ogólnej liczby głosów w Spółce _"Akcje"_ upoważnił Zawiadamiającą do wykonywania w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
3_ Romuald Olbrych będący akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.500.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 4,81% ogólnej liczby głosów w Spółce _"Akcje"_ upoważnił Zawiadamiającą do wykonywania w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
4_ Magdalena Mackiewicz będąca akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 1,92% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.000.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 1,92% ogólnej liczby głosów w Spółce _"Akcje"_ upoważniła Zawiadamiającą do wykonywania w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
5_ Aleksandra Dubicka będąca akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 1.917.894 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 3,69% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.917.894 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 3,69% ogólnej liczby głosów w Spółce _"Akcje"_ upoważniła Zawiadamiającą do wykonywania w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,
6_ Barbara Olbrych będąca akcjonariuszem Spółki uprawnionym do 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 3,85% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.000.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 3,85% ogólnej liczby głosów w Spółce _"Akcje"_ upoważniła Zawiadamiającą do wykonywania w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku wszelkich praw z Akcji, w tym prawa głosu wedle uznania tego pełnomocnika – tj. bez wiążących, pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania.

W związku z powyższym zdarzeniem powodującym konieczność dokonania zawiadomienia przez Zawiadamiającą jest udzielenie jej pełnomocnictw wskutek czego Zawiadamiającej przysługują na Zwyczajnego Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2016 roku na podstawie pełnomocnictw prawa z 12 417 894 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 23,88 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 12 417 894 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 23,88 % ogólnej liczby głosów w Spółce

Zawiadamiająca poinformowała, że jej uprawnienie do wykonywania prawa głosu z Akcji w imieniu wskazanych akcjonariuszy na podstawie udzielonych pełnomocnictw wygaśnie wraz z zakończeniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku.

Stosownie do treści zawiadomienia, Zawiadamiająca nie ma zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki, o którym mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4 Ustawy. Zawiadamiająca nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy oraz nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającej w rozumieniu Ustawy, które posiadałyby akcje Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm