pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Zawarcie aneksu do istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)

31-05-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-31
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Zawarcie aneksu do istotnej umowy dla Emitenta (informacja poufna)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Budopol Wrocław S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 30 maja br. aneksu nr 2 ("Aneks") do warunkowej umowy inwestycyjnej z dnia 8 maja br. ("Umowa"), dotyczącej spółki Emitenta ("Umowa") pomiędzy: ESKORD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Inwestor"), Gant Development S.A. w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu ("Gant") i Emitentem (Emitent przekazał informacje o zawarciu Umowy raportem bieżącym nr 17/2014 z dnia 09 maja br. - informacja poufna oraz o zawarciu aneksu nr 1 do umowy raportem bieżącym nr 22/2014 z dnia 16 maja br.).
Istotnym elementem Aneksu jest wprowadzenie do Umowy zapisu o zobowiązaniu Inwestora do zawarcia przed notariuszem z Emitentem umowy depozytu notarialnego zgodnie z treścią art. 108 ustawy Prawa o notariacie ("Depozyt"), na mocy której nie później niż 2 dni robocze przed wyznaczonym przez Sędziego – komisarza terminem zgromadzenia wierzycieli wyznaczonym w celu zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym Emitenta:
1. Emitent złoży do Depozytu kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym na wypadek zawarcia układu i uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu z wierzycielami,
2. Inwestor złoży do Depozytu kwotę 2.746.875,04 zł z przeznaczeniem na zaspokojenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym na wypadek zawarcia układu i uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu z wierzycielami.
Strony Aneksu uzgodniły ponadto, iż umowa Depozytu zawierać będzie nieodwołalną oraz bezwarunkową dyspozycję:
a) wypłaty na rzecz podmiotów, które złożyły do Depozytu kwoty określone w pkt. 1 i 2, w przypadku przedłożenia notariuszowi odpisu postanowienia sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta na postępowanie obejmujące likwidację majątku Emitenta lub w przypadku ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wydaniu przez sąd postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Emitenta na postępowanie obejmujące likwidację majątku Emitenta,
b) wypłaty kwot określonych w pkt. 1 i 2 wierzycielom Emitenta w wysokości i na rachunki wskazane w załączniku do umowy Depozytu, w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia notariuszowi uwierzytelnionego odpisu prawomocnego postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu z wierzycielami wraz z uwierzytelnionym odpisem protokołu z posiedzenia zgromadzenia wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Emitenta, potwierdzającym zawarcie układu zgodnie z propozycjami układowymi,
c) wypłaty na rzecz podmiotów które złożyły do Depozytu kwot określonych w pkt. 1 i 2 w razie nieprzedłożenia w terminie do dnia 31.12.2014 r. żadnego z dokumentów wskazanych w pkt. a) i b).
Strony Aneksu złożyły oświadczenie, iż w terminie do dnia 16.06.2014 r. uzgodnią treść umowy Depozytu. Zawarcie umowy Depozytu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody nadzorcy sądowego Emitenta.
Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,6069 -0,31%  -1,41gr
  • USD dolar 4,3269 -0,22%  -0,96gr
  • GBP funt 5,3020 -0,63%  -3,37gr
  • CHF frank 4,7752 -0,12%  -0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm