pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

14-05-2014


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2014-05-14
BUDOPOL-WROCŁAW SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDOPOL Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-149 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Racławicka 15/19
(ulica) (numer)
071 799 39 00 071 799 39 05
(telefon) (fax)
budopol@budopol.wroc.pl www.budopol.wroc.pl
(e-mail) (www)
899-10-20-923 930423002
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 804 9319 192 2233
II. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1028 -2495 -245 -598
III. ZYSK (STRATA) BRUTTO -1445 -3530 -345 -846
IV. ZYSK (STRATA) NETTO --1447 -3469 -345 -831
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1401 2204 334 528
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 0 735 0 176
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘZNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -945 -2528 -226 -606
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 456 411 109 98
IX. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE BILANSU STAN NA 31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013
X. AKTYWA RAZEM 56757 57302 13607 13817
XI. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 53624 52723 12855 12713
XII. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 18257 18731 4377 4517
XIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 31609 30198 7578 7282
XIV. KAPITAŁ WŁASNY 3132 4579 751 1104
XV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 52000 52000 12466 12539
XVI. LICZBA AKCJI 52000000 52000000 52000000 52000000
XVII. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (W ZŁ/EURO) -0,03 -0,07 -0,01 -0,02


Dane zgodnie z paragrafem 89.1.1. Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm