pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Raport kwartalny SA-Q 4/2004

11-02-2005


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2004
kwartał / rok
(zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 4 kwartał roku obrotowego 2004 obejmujący okres od 2004-10-01 do 2004-12-31
data przekazania: 2005-02-11
Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BUDOPOL WROCŁAW SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-149 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Racławicka 15/19
(ulica) (numer)
071 799 39 00 071 799 39 05
(telefon) (fax)
budopol@budopol.wroc.pl
(e-mail) (www)
899-10-20-923 930423002
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 776 28 105 7 033 6 319
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 440 566 319 127
III. Zysk (strata) brutto 372 481 82 108
IV. Zysk (strata) netto 445 489 98 109
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 332 -3 867 -1 401 -820
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 421 3 315 1 421 703
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 89 -552 20 -117
IX. Aktywa, razem 10 629 10 972 2 606 2 326
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 966 11 223 2 933 2 379
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 216 10 204 2 750 2 163
XIII. Kapitał własny -1 337 -251 -328 -53
XIV. Kapitał zakładowy 4 500 4 500 1 103 954
XV. Liczba akcji (w szt.) 4 500 000 4 500 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm