pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
Raport roczny SA-R 2004

14-04-2005


skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport roczny SA-R 2004
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
Za rok obrotowy 2004 obejmujący okres od 2004-01-01 do 2004-12-31
oraz za poprzedni rok obrotowy 2003 obejmujący okres od 2003-01-01 do 2003-12-31
data przekazania: 2005-04-14
BUDOPOL-WROCŁAW SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDOPOL
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-149 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Racławicka 15/19
(ulica) (numer)
071 799 39 00 071 799 39 05
(telefon) (fax)
budopol@budopol.wroc.pl
(e-mail) (www)
899-10-20-923 930423002
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Pismo Prezesa Zarządu
Roczne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
Roczne sprawozdanie finansowe wg MSR / US GAAP w przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym wraz z
Opinią o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym (§ 59 ust. 2 ww. rozporządzenia)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2004 2003 2004 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 780 28 105 7 034 6 319
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 344 566 297 127
III. Zysk (strata) brutto 275 481 61 108
IV. Zysk (strata) netto 363 489 80 109
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 951 -3 867 -1 317 -820
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 046 3 315 1 338 703
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 0 -1
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 89 -552 20 -117
IX. Aktywa, razem 10 630 10 972 2 606 2 326
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 049 11 223 2 954 2 379
Zobowiązania długoterminowe
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 11 290 10 204 2 767 2 163
XII. Kapitał własny -1 419 -251 -347 -53
XIII. Kapitał zakładowy 4 500 4 500 1 103 954
XIV. Liczba akcji (w szt.) 4 500 000 4 500 000
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,08 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,32 -0,05
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm