pieniadz.pl

Budopol-Wrocław SA
ZWZA - Termin i porządek obrad.

25-04-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 6 / 2005
Data sporządzenia: 2005-04-25
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
ZWZA - Termin i porządek obrad.
Podstawa prawna
Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą "Budopol-Wrocław" S.A., na podstawie §28 ust.1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Rynku Nieurzędowego GPW, informuje:
Zarząd Budopol - Wrocław S.A., działając na podstawie art.395 i art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 pkt.14 Regulaminu Zarządu, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20.05.2005 roku(piątek) o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław za okres od 01.01.2004
roku do 31.12.2004 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku
oraz:
a) sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2004 roku
do 31.12.2004 roku.
b) sprawozdania z badania wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2004.
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Budopol-Wrocław oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław
za okres 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław za rok
obrotowy 2004.
d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Budopol-Wrocław w 2004 roku.
e) Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 01.01.2004 roku do
31.12.2004 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:
a) członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2004 roku do
31.12.2004 roku.
b) członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2004 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego w Spółce.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Warunki uczestnictwa Akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo wglądu w listę Akcjonariuszy upoważnionych do uczestnictwa w nim, określaja przepisy art. 406 §2, art. 407 §1 i 2 oraz art. 412 §1,2,i 4 Kodeksu spółek handlowych.
Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Spółki (Wrocław, ul. Racławicka 15/19) do dnia 13 maja 2005 roku, do godziny 15:00.Nazwa arkusza:


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm