pieniadz.pl

BOŚ SA
QSr

03-11-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla banków
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonymi przez UE
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonymi przez UE
w walucie
data przekazania:
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
_pełna nazwa emitenta_
BOŚ SA Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
00-832 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Żelazna 32
_ulica_ _numer_
22 850 87 35 22 850 88 91
_telefon_ _fax_
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
_e-mail_ _www_
527-020-33-13 006239498
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A.
I. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 522 457 487 325 119 588 117 188
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 103 375 107 415 23 662 25 830
III. Wynik na działalności handlowej 39 664 16 827 9 079 4 046
IV. Wynik na inwestycyjnych _lokacyjnych_ papierach wartościowych 4 400 11 872 1 007 2 855
V. Zysk / Strata brutto 2 484 -2 767 569 -665
VI. Zysk / Strata netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej 910 -4 745 208 -1 141
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 413 378 -908 307 323 516 -218 422
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -178 967 101 380 -40 965 24 379
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -996 610 -180 386 -228 120 -43 378
X. Przepływy pieniężne netto, razem 237 801 -987 313 54 432 -237 420
XI. Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą 0,03 -0,21 0,01 -0,05
XII. Rozwodniony zysk / strata na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,03 -0,21 0,01 -0,05
Wiersz XIII-XIX
kolumna 1 - stan na 30-09-2016
kolumna 2 - stan na 31-12-2015
kolumna 3 - stan na 30-09-2016
kolumna 4 - stan na 31-12-2015
XIII. Aktywa razem 21 003 704 20 921 772 4 870 989 4 909 485
XIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 131 252 216 409 30 439 50 782
XV. Zobowiązania wobec klientów 16 982 866 15 968 163 3 938 513 3 747 076
XVI. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 852 637 1 468 556 429 647 344 610
XVII. Kapitał podstawowy 1 160 291 760 291 269 084 178 409
XVIII. Liczba akcji 62 873 245 22 873 245
XIX. Współczynnik kapitałowy 15,22 12,10
Dane dotyczące sródrocznego sprawozdania finansowego BOŚ S.A.
XX. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 520 142 485 974 119 058 116 863
XXI. Przychody z tytułu opłat i prowizji 61 166 67 224 14 001 16 165
XXII. Wynik na działalności handlowej 18 961 5 012 4 340 1 205
XXIII. Wynik na inwestycyjnych _lokacyjnych_ papierach wartościowych 641 19 591 147 4 711
XXIV. Zysk brutto 4 959 11 696 1 135 2 813
XXV. Zysk netto 4 819 10 774 1 103 2 591
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 414 031 -894 043 323 666 -214 992
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -171 334 81 892 -39 218 19 693
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -996 810 -180 692 -228 166 -43 451
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 245 887 -992 843 56 283 -238 750
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,14 0,47 0,03 0,11
XXXI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,14 0,47 0,03 0,11
Wiersz XXXII-XXXVIII
kolumna 1 - stan na 30-09-2016
kolumna 2 - stan na 31-12-2015
kolumna 3 - stan na 30-09-2016
kolumna 4 - stan na 31-12-2015
XXXII. Aktywa razem 20 793 842 20 785 831 4 822 320 4 877 586
XXXIII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 131 252 216 409 30 439 50 782
XXXIV. Zobowiązania wobec klientów 16 979 237 15 970 056 3 937 671 3 747 520
XXXV. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 823 504 1 429 014 422 891 335 331
XXXVI. Kapitał podstawowy 1 159 619 759 619 268 928 178 252
XXXVII. Liczba akcji 62 873 245 22 873 245
XXXVIII. Współczynnik kapitałowy 15,46 12,13
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm