pieniadz.pl

BOŚ SA
Nabycie przez BOŚ S.A. obligacji własnych

29-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 52 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-29
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Nabycie przez BOŚ S.A. obligacji własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 września 2016 r. Bank nabył 10.000 sztuk obligacji własnych serii U _ISIN PLBOS0000258_, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 12 sierpnia 2015 r. w ramach Programu Emisji Obligacji o Maksymalnej Wartości Programu w wysokości 2.000.000.000 _dwóch miliardów_ złotych. Informacje o emisji obligacji serii U zostały przekazane raportem bieżącymi nr 43/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Podstawą prawną nabycia obligacji jest wystąpienie zdarzenia określonego w pkt. 25.3 Warunków Emisji Obligacji serii U _"Warunki emisji"_.
Przyczyną nabycia jest złożenie przez obligatariusza pisemnego żądania wykupu obligacji zgodnie z pkt. 24 Warunków emisji.

Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 1.004,46 złotych dla Obligacji. Wykup przedmiotowych obligacji został dokonany według ich wartości nominalnej, to jest 1.000,00 zł za każdą obligację, w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł oraz należną kwotę odsetek od obligacji narosłych do dnia wykupu w łącznej wysokości 44.600,00 zł _4,46 zł na jedną obligację_. Przedterminowy wykup obligacji serii U został przeprowadzony za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a wykupione obligacje z chwilą dokonania wykupu zostały umorzone.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 oraz w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm