pieniadz.pl

BOŚ SA
Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Banku

22-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-22
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Banku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości informację, że Rada Nadzorcza Spółki, Uchwałą nr 101/2016 Rady Nadzorczej z dnia 22 sierpnia 2016 r., działając na podstawie § 5 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 r. _"Uchwała Emisyjna"_, uwzględniając zmiany wprowadzone do Statutu zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 Uchwały Emisyjnej, w związku z rejestracją 12 lipca 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U oraz zmiany Statutu Spółki, ustaliła tekst jednolity Statutu.

Spółka podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 28 Statutu:
"Kapitał zakładowy Banku wynosi 228.732.450 _dwieście dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt_ złotych i dzieli się na 22.873.245 _dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć_ akcji o wartości nominalnej 10 _dziesięć_ złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną"
Nowe brzmienie § 28 Statutu:
"Kapitał zakładowy Banku wynosi 628.732.450,00 _sześćset dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt_ złotych i dzieli się na 62.873.245,00 _sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć_ akcji o wartości nominalnej 10 _dziesięć_ złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną."

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W załączeniu tekst jednolity Statutu Banku ustalony Uchwałą Nr 101/2016 Rady Nadzorczej BOŚ S.A. z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm