pieniadz.pl

BOŚ SA
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

15-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-15
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska _"Spółka"_ informuje, że w dniu 14 lipca 2016 roku Spółka otrzymała od Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1168 _"Zawiadamiający"_, w którego imieniu działa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludnej 2, 00-406 Warszawa, wpisane do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 486060, zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa"_ o następującej treści:
"_..._ w wyniku objęcia 6.000.000 akcji serii U spółki pod firmą Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 15525 _"Spółka"_, emitowanych na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 r., wskutek zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd, Zawiadamiający przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie
Zmiana udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie, nastąpiła wskutek zarejestrowania w dniu 12 lipca 2016r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii U, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 43/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. Zawiadamiający objął akcje serii U na podstawie umowy objęcia akcji zawartej w dniu 22 czerwca 2016 r.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Przed rejestracją przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Zawiadamiający nie posiadał żadnych akcji Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Zawiadamiający posiada 6.000.000 akcji Spółki, stanowiących 9,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 6.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.

4. Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki
Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby jakiekolwiek akcje Spółki.

5. Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
Nie dotyczy.

6. Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69 b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Zamawiający jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji Spółki.
Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69 ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.
Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2,6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, z uwagi na brak instrumentów finansowych, o których mowa w pkt 6 i 7, wskazana została w pkt 2."

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm