pieniadz.pl

BOŚ SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

11-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla banków
za 1 kwartał roku obrotowego 16 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonymi przez UE
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF zatwierdzonymi przez UE
w walucie
data przekazania: 2016-05-11
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
_pełna nazwa emitenta_
BOŚ SA Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
00-832 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Żelazna 32
_ulica_ _numer_
22 850 87 35 22 850 88 91
_telefon_ _fax_
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
_e-mail_ _www_
527-020-33-13 006239498
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOŚ S.A.
I. Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 176 332 166 419 40 481 40 112
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 34 323 34 946 7 880 8 423
III. Wynik na działalności handlowej 15 013 -1 3 447 0
IV. Wynik na inwestycyjnych _lokacyjnych_ papierach wartościowych - 10 004 - 2 411
V. Strata / Zysk brutto -12 656 122 -2 905 29
VI. Strata netto przypadająca udziałowcom jednostki dominującej -12 916 -737 -2 965 -178
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 437 438 -92 115 329 998 -22 202
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 012 -152 521 -691 -36 762
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -181 155 -71 521 -41 588 -17 239
X. Przepływy pieniężne netto, razem 1 253 271 -316 157 287 718 -76 203
XI. Strata na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,57 -0,03 -0,13 -0,01
XII. Rozwodniona strata na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,57 -0,03 -0,13 -0,01
Wiersz XIII-XX
kolumna 1 - stan na 31-03-2016
kolumna 2 - stan na 31-12-2015
kolumna 3 - stan na 31-03-2016
kolumna 4 - stan na 31-12-2015
XIII. Aktywa razem 22 069 014 20 921 772 5 170 325 4 909 485
XIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 5 5 1 1
XV. Zobowiązania wobec innych banków 252 780 216 404 59 221 50 781
XVI. 17 222 475 15 968 163 4 034 878 3 747 076
XVII. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 1 451 134 1 468 556 339 971 344 610
XVIII. Kapitał podstawowy 760 291 760 291 178 121 178 409
XIX. Liczba akcji 22 873 245 22 873 245
XX. Współczynnik wypłacalności 12,28 12,10
Dane dotyczące śródrocznego sprawozdania finansowego BOŚ S.A.
XXI. Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 175 651 166 166 40 325 40 051
XXII. Przychody z tytułu opłat i prowizji 20 198 21 837 4 637 5 263
XXIII. Wynik na działalności handlowej 7 689 3 969 1 765 957
XXIV. Wynik na inwestycyjnych _lokacyjnych_ papierach wartościowych - 10 004 - 2 411
XXV. Strata / Zysk brutto -14 488 17 927 -3 326 4 321
XXVI. Strata / Zysk netto -14 489 15 569 -3 326 3 753
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 444 782 -101 024 331 684 -24 350
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 549 -143 459 -585 -34 578
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -181 155 -71 521 -41 588 -17 239
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 1 261 078 -316 004 289 510 -76 166
XXXI. Strata / Zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,63 0,68 -0,15 0,16
XXXII. Rozwodniona strata / zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ -0,63 0,68 -0,15 0,16
WierszXXXIII-XL
kolumna 1 - stan na 31-03-2016
kolumna 2 - stan na 31-12-2015
kolumna 3 - stan na 31-03-2016
kolumna 4 - stan na 31-12-2015
XXXIII. Aktywa razem 21 927 752 20 785 831 5 137 230 4 877 586
XXXIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 5 5 1 1
XXXV. Zobowiązania wobec innych banków 252 780 216 404 59 221 50 781
XXXVI. Zobowiązania wobec klientów 17 215 995 15 970 056 4 033 360 3 747 520
XXXVII. Kapitał własny Banku 1 410 738 1 429 014 330 507 335 331
XXXVIII. Kapitał podstawowy 759 619 759 619 177 963 178 252
XXXIX. Liczba akcji 22 873 245 22 873 245
XL. Współczynnik wypłacalności 12,30 12,13
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm