pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BEST (BST)

Pełna nazwa BEST SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŁUŻYCKA 8A 81-537 GDYNIA
Telefon (058) 76-99-299
Prezes Krzysztof Borusowski
Fax (058) 76-99-226
WWW www.best.com.pl
E-mail best@best.com.pl
ISIN PLBEST000010

Komunikaty spółki: BEST (BST)

2016-10-28 12:23 Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 27 października 2016 r. - KOREKTA
2016-10-27 16:26 Podsumowanie oferty obligacji serii R1.
2016-10-27 13:29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BEST S.A., które odbyło się w dniu 27 października 2016 roku
2016-10-27 13:28 Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 27 października 2016 r.
2016-10-26 12:06 Przekroczenie liczby dostępnych obligacji serii R1.
2016-10-19 16:06 Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego i ostatecznych warunków emisji obligacji serii R1.
2016-10-17 12:26 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii D BEST S.A.
2016-10-14 12:13 Wprowadzenie do obrotu giełdowego 8 akcji serii B oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D
2016-10-12 12:11 Informacja o łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., wysokości wydatków poniesionych na nabycie tychże wierzytelności, spłatach z tychże wierzytelności oraz wartości godziwej portfeli
2016-10-11 17:07 Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie asymilacji 8 akcji serii B BEST S.A. oznaczonych kodem PLBEST000036 z pozostałymi akcjami serii B oznaczonymi kodem PLBEST000010
2016-10-05 20:46 Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
2016-10-03 14:56 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
2016-09-30 13:58 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
2016-09-27 16:08 Doręczenie odpisu pozwu o odszkodowanie o istotnej wartości
2016-08-30 08:04 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-29 18:12 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.
2016-08-26 20:25 Odpis aktualizujący wartość inwestycji w Kredyt Inkaso S.A.
2016-08-02 12:53 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku.
2016-07-19 14:14 Informacja dotycząca polityki informacyjnej w zakresie portfeli wierzytelności nabywanych przez Grupę BEST, wprowadzonej raportem bieżącym numer 38/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. (Polityki) – KOREKTA
2016-07-15 18:11 Informacja dotycząca polityki informacyjnej w zakresie portfeli wierzytelności nabywanych przez Grupę BEST, wprowadzonej raportem bieżącym numer 38/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. (Polityki)
2016-07-04 12:48 Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji
2016-06-30 13:41 Zakończenie emisji obligacji serii Q1
2016-06-29 10:40 Zawarcie umowy przez jednostkę zależną od Emitenta, która z innymi umowami spełnia łącznie kryterium umowy znaczącej
2016-06-15 11:07 Emisja obligacji w ramach oferty prywatnej
2016-06-01 13:54 Warunkowa rejestracja akcji serii D w KDPW
2016-05-31 12:08 Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną od BEST S.A.
2016-05-24 13:43 Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
2016-05-20 16:16 Dopuszczenie obligacji serii L3 do obrotu giełdowego i ustalenie pierwszego dnia notowań
2016-05-18 12:11 Informacja o powołaniu osób nadzorujących
2016-05-18 12:07 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA BEST S.A., które odbyło się w dniu 18 maja 2016 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm