pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016

26-10-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-10-26
GRUPA ŻYWIEC SA
_pełna nazwa emitenta_
ŻYWIEC Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
34-300 Żywiec
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Browarna 88
_ulica_ _numer_
033 861 24 51 033 861 46 14
_telefon_ _fax_
browary@grupazywiec.pl
_e-mail_ _www_
553-000-72-19 070511111
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 953 563 2 439 384 447 162 586 602
II. Zysk z działalności operacyjnej 289 238 293 961 66 205 70 689
III. Zysk przed opodatkowaniem 313 080 279 327 71 663 67 170
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujacej 212 446 223 497 48 628 53 745
V. Zysk netto za okres sprawozdawczy 212 446 223 497 48 628 53 745
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 404 343 529 037 92 552 127 218
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 258 _100 167_ 3 721 _24 087_
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _348 802_ _181 296_ _79 839_ _43 596_
IX. Przepływy pieniężne netto 71 799 247 574 16 434 59 534
X. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 103 923 2 062 672 487 923 484 025
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 461 394 61 394 107 002 14 407
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 515 047 1 739 338 351 356 408 152
XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 127 482 261 940 29 564 61 467
XIV. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 127 482 261 940 29 564 61 467
XV. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 20,68 21,76 4,73 5,23
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 915 692 2 128 800 438 494 511 915
XVIII. Zysk z działalności operacyjnej 279 401 285 653 63 954 68 691
XIX. Zysk przed opodatkowaniem 312 758 268 411 71 589 64 545
XX. Zysk netto za okres sprawozdawczy 226 298 218 916 51 799 52 643
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 63 378 155 655 14 507 37 431
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 220 862 _69 671_ 50 554 _16 754_
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _347 413_ _80 031_ _79 521_ _19 245_
XXIV. Przepływy pieniężne netto _63 173_ 5 953 _14 460_ 1 432
XXV. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 022 628 2 018 589 469 070 473 680
XXVI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 451 253 51 253 104 651 12 027
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1 445 125 1 720 480 335 140 403 726
XXVIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 126 250 246 856 29 279 57 927
XXIX. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 22,03 21,31 5,04 5,12


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR
przyjęto następujące kursy:-
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 30.09.2016
roku według kursu 1 EUR = 4,3120 PLN_kurs średni NBP na dzień 30.09.2016
r._;- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2016 roku do
30.09.2016 roku według kursu 1 EUR = 4,3688 PLN*; -
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2015
roku według kursu 1 EUR = 4,2615 PLN_kurs średni NBP na dzień 31.12.2015
r._;- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2015 roku do
30.09.2015 roku według kursu 1 EUR = 4,1585 PLN*; *kursy
stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych
przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od stycznia do
września odpowiednio 2016 i 2015 rokuW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm