pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016

20-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-20
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:

Na podstawie § 31 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 349 Kodeksu spółek handlowych, uchwałą z dnia 20 września 2016 roku Zarząd Spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 w kwocie 11,00 _słownie: jedenaście_ złotych za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki.

Zarząd Spółki stwierdził, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok wykazało zysk, a łączna kwota 112.984.707,00 _słownie: sto dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem_ złotych przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2015 _wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2016 roku, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez biegłego rewidenta w dniu 20 września 2016 roku_, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zarząd Spółki postanowił, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 9 listopada 2016 roku _dzień ustalenia prawa do zaliczki_.

Zarząd Spółki postanowił, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 16 listopada 2016 roku _dzień wypłaty zaliczki_.

W/w uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem wyrażenia zgody na wypłatę w/w zaliczki przez Radę Nadzorczą Spółki.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm