pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

01-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-01
GRUPA ŻYWIEC SA
_pełna nazwa emitenta_
ŻYWIEC Spożywczy _spo_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
34-300 Żywiec
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Browarna 88
_ulica_ _numer_
033 861 24 51 033 861 46 14
_telefon_ _fax_
browary@grupazywiec.pl www.grupazywiec.pl
_e-mail_ _www_
553-000-72-19 070511111
_NIP_ _REGON_
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 262 423 1 489 502 288 192 360 297
II. Zysk z działalności operacyjnej 170 889 112 597 39 011 27 236
III. Zysk przed opodatkowaniem 192 905 103 247 44 037 24 974
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujacej 129 991 87 513 29 675 21 169
V. Zysk netto za okres sprawozdawczy 129 991 87 513 29 675 21 169
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 236 595 163 524 54 011 39 555
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 54 333 _69 797_ 12 403 _16 883_
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _164 919_ 28 924 _37 648_ 6 996
IX. Przepływy pieniężne netto 126 009 122 651 28 766 29 668
X. Aktywa,razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 306 901 2 062 672 521 275 484 025
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 62 062 61 394 14 024 14 407
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 087 175 1 739 338 471 625 408 152
XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 157 664 261 940 35 626 61 467
XIV. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 157 664 261 940 35 626 61 467
XV. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 12,66 8,52 2,89 2,06
Dane dotyczące skrócenego jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 222 677 1 390 331 279 118 336 308
XVIII. Zysk z działalności operacyjnej 165 009 118 557 37 669 28 678
XIX. Zysk przed opodatkowaniem 197 654 106 856 45 121 25 847
XX. Zysk netto za okres sprawozdawczy 133 077 87 871 30 379 21 255
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _82 621_ _65 434_ _18 861_ _15 828_
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 233 049 _43 603_ 53 201 _10 547_
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _163 816_ 129 936 _37 397_ 31 430
XXIV. Przepływy pieniężne netto _13 388_ 20 899 _3 056_ 5 055
XXV. Aktywa,razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego 2 202 585 2 018 589 497 703 473 680
XXVI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 51 253 51 253 11 581 12 027
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 2 005 666 1 720 480 453 207 403 726
XXVIII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 145 666 246 856 32 915 57 927
XXIX. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 12,96 8,55 2,96 2,07

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę EUR
przyjęto następujące kursy:-
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 30.06.2016
roku według kursu 1 EUR = 4,4255 PLN_kurs średni NBP na dzień 30.06.2016
r._;- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2016 roku do
30.06.2016 roku według kursu 1 EUR = 4,3805 PLN*; -
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2015
roku według kursu 1 EUR = 4,2615 PLN_kurs średni NBP na dzień 31.12.2015
r._;- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2015 roku do
30.06.2015 roku według kursu 1 EUR = 4,1341 PLN*; *kursy
stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich ogłaszanych
przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od stycznia do
czerwca odpowiednio 2016 i 2015 rokuW przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm