pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2015

10-02-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-02-10
GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIEC Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
34-300 Żywiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Browarna 88
(ulica) (numer)
033 861 24 51 033 861 46 14
(telefon) (fax)
browary@grupazywiec.pl
(e-mail) (www)
553-000-72-19 070511111
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 132 014 3 093 169 748 426 738 350
II. Zysk z działalności operacyjnej 283 588 141 371 67 766 33 746
III. Zysk przed opodatkowaniem 262 131 106 394 62 639 25 397
IV. Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominujacej 298 131 159 374 71 241 38 043
V. Zysk netto za okres sprawozdawczy 298 131 159 374 71 241 38 043
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 558 284 407 177 133 408 97 195
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (139 635) (119 062) (33 367) (28 420)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (448 898) (305 691) (107 269) (72 969)
IX. Przepływy pieniężne netto (30 249) (17 576) (7 228) (4 195)
X. Aktywa, razem 2 062 672 2 269 463 484 025 532 450
XI. Zobowiązania długoterminowe 61 394 563 687 14 407 132 249
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 739 338 1 413 284 408 152 331 578
XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 261 940 292 492 61 467 68 623
XIV. Kapitał własny 261 940 292 492 61 467 68 623
XV. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 29,03 15,52 6,94 3,70


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę
EUR przyjęto następujące kursy:- pozycje
aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku
według kursu 1 EUR = 4,2615 PLN (kurs średni NBP na dzień 31.12.2015 r.);-
pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za
okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. według kursu 1 EUR = 4,1848 PLN*-
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2014
roku według kursu 1 EUR = 4,2623 PLN (kurs średni NBP na dzień
31.12.2014 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych
całkowitych dochodów za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. według
kursu 1 EUR =4,1893 PLN** kursy stanowią średnie arytmetyczne
bieżących kursów średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego
miesiąca w okresie od stycznia do grudnia odpowiednio 2015 i 2014 rokuRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm