pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Raport roczny R 2015

10-02-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-02-10
GRUPA ŻYWIEC SA
(pełna nazwa emitenta)
ŻYWIEC Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
34-300 Żywiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Browarna 88
(ulica) (numer)
033 861 24 51 033 861 46 14
(telefon) (fax)
browary@grupazywiec.pl
(e-mail) (www)
553-000-72-19 070511111
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 2 606 598 3 096 673 622 873 739 186
II. Zysk z działalności operacyjnej 273 572 131 050 65 373 31 282
III. Zysk przed opodatkowaniem 249 698 99 803 59 668 23 823
IV. Zysk netto za okres sprawozdawczy 280 336 159 774 66 989 38 139
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 404 977 518 488 96 773 123 765
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (75 409) (71 845) (18 020) (17 150)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (347 284) (402 997) (82 987) (96 197)
VIII. Przepływy pieniężne netto (17 716) 43 646 (4 233) 10 418
IX. Aktywa, razem 2 018 589 2 160 058 473 680 506 782
X. Zobowiązania długoterminowe 51 253 549 658 12 027 128 958
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 1 720 480 1 315 197 403 726 308 565
XII. Kapitał własny 246 856 295 203 57 927 69 259
XIII. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XIV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 27,29 15,56 6,52 3,71


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na walutę
EUR przyjęto następujące kursy:-
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2015
roku według kursu 1 EUR = 4,2615 PLN (kurs średni NBP na dzień
31.12.2015 r.);- pozycje rachunku zysków i strat oraz innych
całkowitych dochodów za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. według
kursu 1 EUR = 4,1848 PLN*- pozycje aktywów oraz kapitału
własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku według kursu 1 EUR =
4,2623 PLN (kurs średni NBP na dzień 31.12.2014 r.);-
pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za
okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. według kursu 1 EUR =4,1893 PLN**
kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów średnich
ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie od
stycznia do grudnia odpowiednio 2015 i 2014 rokuRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-28

+ więcej
  • EUR euro 4,6340 +0,60%  +2,75gr
  • USD dolar 4,4062 +1,01%  +4,40gr
  • GBP funt 5,3631 +1,20%  +6,34gr
  • CHF frank 4,7973 +0,80%  +3,83gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm