pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

15-12-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zgodnie z art.70 pkt 3) Ustawy o ofercie oraz par.38 ust.1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :

I. W dniu 15.12.2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było akcji i głosów 10.102.081, tj. 98,35% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów.

Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli :

- Heineken International B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia – 6.692.421 akcji i głosów, tj. 65,16 % ogólnej liczby głosów i 66,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.12.2015 r.

- Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia – 3.409.660 akcji i głosów, tj. 33,19% ogólnej liczby głosów i 33,75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.12.2015 r.


II. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy: 10.102.081 akcji, stanowiących 98,35 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.102.081 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów. Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 15 grudnia 2015 roku
w sprawie Programu Emisji Obligacji
Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 9) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Walne Zgromadzenie ustanawia Program Emisji Obligacji średnio- i krótkoterminowych ("Program") o limicie 500.000.000 (pięćset milionów) złotych. Limit Programu jest rozumiany jako łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym momencie trwania Programu. W ramach Programu Spółka dokona wielokrotnych emisji obligacji na okaziciela, emitowanych w formie zdematerializowanej, o terminie wykupu nie krótszym niż siedem dni. Nominalna wartość jednej obligacji będzie wynosić 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych bądź wielokrotność tej kwoty. Obligacje będą emitowane w seriach, jako obligacje zero-kuponowe lub kuponowe, niezabezpieczone, denominowane w złotych polskich. Obligacje będą oferowane w ramach emisji niepublicznej i skierowane będą do ograniczonej liczby inwestorów. Obligacje będą emitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz. U. z dnia 20 lutego 2015 roku).
2. Program zostaje ustanowiony na czas nieokreślony.
§ 2.
Zarząd Spółki ustali szczegółowe warunki Programu oraz poszczególnych emisji obligacji w ramach Programu.
§ 3.
Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 1/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2003 roku w sprawie emisji obligacji.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

llość akcji, z których oddano ważne głosy: 10.102.081 akcji, stanowiących 98,35 % w kapitale zakładowym,
- za przyjęciem uchwały oddano 10.102.081 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm