pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Zawiadomienie o przeniesieniu akcji Grupy Żywiec S.A.

24-09-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2014
Data sporządzenia: 2014-09-24
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Zawiadomienie o przeniesieniu akcji Grupy Żywiec S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
W dniu 24 września 2014 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. otrzymał zawiadomienie (datowane na dzień 23 września 2014 r.) od spółki Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, o następującej treści:
"Zawiadomienie
Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) i w związku z art. 69 a ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami) (Ustawa o Ofercie Publicznej), Heineken International B.V. z siedzibą przy Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Holandia (Heineken International), niniejszym informuje, iż w wyniku połączenia transgranicznego ze swoją spółką zależną Heineken CEE Beteiligungs GmbH, w dniu 23 września 2014 r. dokonano przeniesienia 6 692 421 akcji spółki Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (Spółka) ze spółki Heineken CEE Beteiligungs GmbH do spółki Heineken International (Przeniesienie).
W okresie poprzedzającym Przeniesienie, spółka Heineken International nie posiadała żadnych akcji Spółki, ani żadnych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W wyniku Przeniesienia spółka Heineken International posiada 6 692 421 akcji Spółki, tj. 65,16% kapitału zakładowego Spółki oraz 6 692 421 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 65,16 % ogólnej liczby głosów .
W wyniku połączenia transgranicznego, spółka Heineken CEE Beteiligungs GmbH połączyła się ze spółką Heineken International i przestała istnieć. Spółka Heineken CEE Beteiligungs GmbH wchodziła w skład grupy kapitałowej kontrolowanej przez spółkę Heineken N.V., podmiot dominujący wobec Heineken International.
W przeciągu 12 miesięcy od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, Spółka Heineken International nie zamierza zwiększać ogólnej liczby posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Spółka Heineken International nie jest właścicielem żadnych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie jest też stroną żadnego porozumienia dotyczącego przeniesienia prawa do wykonywania praw głosu w odniesieniu do akcji Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie Publicznej."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm