pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

24-04-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-24
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z art.70 pkt 3) Ustawy o ofercie oraz par.38 ust.1 pkt 7) , par 5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :

I. W dniu 24.04.2014 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było akcji i głosów 10 083 873, tj. 98,17% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów.

Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli :
- Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria 6 692 421 akcji i głosów, tj. 65,16 % ogólnej liczby głosów
i 66,37 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2014 r.
- Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia 3 390 835 akcji i głosów, tj. 33,01% ogólnej liczby głosów
i 33,63% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2014 r.

II. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 873, tj. 98,17% kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 873
Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.
za rok 2013.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust.1 pkt 1) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, uchwala się co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujące:
1)sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 4 670 812 tys. zł /cztery miliardy sześćset siedemdziesiąt milionów osiemset dwanaście tysięcy złotych/,
2)rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 254 625 tys. zł /dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych/,
3)sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 74 058 tys. zł /siedemdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/,
4)sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 69 286 tys. zł /sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych/,
5)informację dodatkową.
§ 2.
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujące:
1)skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 2 815 760 tys. zł / dwa miliardy osiemset piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych /,
2)skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 271 360 tys. zł /dwieście siedemdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych/,
3)skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 57 323 tys. zł /pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych/,
4)skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie 107 234 tys. zł /sto siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysięcy złotych/,
5)informację dodatkową.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 873, tj. 98,17% kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 873
Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2013.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 18,00 /osiemnaście/ złotych, a nadto, że:
1) uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki będący właścicielami akcji w dniu 8 maja 2014 roku,
2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 maja 2014 roku,
mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały Zarządu Spółki dnia 24 września 2013 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 51 356 685,00 /pięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć/ złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 5,00 /pięć/ złotych za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 133 527 381,00 /sto trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden/ złotych, tj. kwota 13 /trzynaście/ złotych za jedną akcję.
§ 2.
1.Uzyskany w 2013 roku zysk netto wynoszący 254 625 265,21 zł /dwieście pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia jeden groszy/ dzieli się w sposób określony poniżej.
2.Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2013 przeznacza się cały fundusz rezerwowy w kwocie 49 147 362,15 zł /czterdzieści dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote piętnaście groszy/ oraz część zysku za rok 2013 w wysokości 135 736 703,85 zł /sto trzydzieści pięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy/.
3.Pozostałą część zysku netto uzyskanego w 2013 roku w kwocie 118 888 561,36 /sto osiemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy/ przeznacza się na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 873, tj. 98,17% kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 873
Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2013.
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium:
1)Panu Xavier Belison z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 października 2013 roku,
2)Panu Guillaume Duverdier z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
w okresie od 6 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
3)Panu Jackowi Geruli z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
4)Panu Michael Calfee z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 15 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
5)Pani Grażynie Stanisławie Rzehak - Majcherek z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
6)Panu Michael Peter McKeown z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
7)Panu Barry Sheehan z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
8)Pani Małgorzacie Joannie Lubelskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 873, tj. 98,17% kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 873
Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2013.

§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust.1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium:
1)Panu Jan Derck van Karnebeek pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
2)Panu Allan James Myers pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
3)Panu David Hazelwood pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
4)Panu John Higgins pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
5)Panu Krzysztofowi Jaskowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
6)Panu Krzysztofowi Loth pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
7)Panu Thomas Polanyi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 4 kwietnia 2013 roku,
8)Panu Lodewijk Lockefeer pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 5 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 873, tj. 98,17% kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 873
Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1.
W oparciu o wyniki przeprowadzonych głosowań Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na okres trzyletniej kadencji kończącej się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2016:
- Pana Allan James Myers
- Pana Krzysztofa Loth
- Pana David Hazelwood
ustalając jednocześnie, iż w skład Rady Nadzorczej wejdzie również przedstawiciel pracowników Spółki wybrany zgodnie z Regulaminem wyboru Członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki, przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 873, tj. 98,17% kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 873
Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0 Uchwała Nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 24 kwietnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu powołania członka Rady Nadzorczej
przez pracowników Spółki.
§1.
Na podstawie §14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się Regulamin powołania członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki w następującym brzmieniu:

"REGULAMIN
wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki
uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
w dniu 24 kwietnia 2014 roku
§ 1
Pracownicy Spółki wybierają jednego członka Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. w wyborach równych, bezpośrednich i tajnych.
§ 2
1.Wybory przeprowadza pięcioosobowa Komisja Wyborcza.
2.W skład pięcioosobowej Komisji Wyborczej wchodzi po jednym przedstawicielu pracowników wybranym na ogólnych zebraniach pracowników w poszczególnych lokalizacjach Spółki, tj. Elblągu, Leżajsku, Warce, Warszawie i Żywcu.
3.Czynne i bierne prawo wyborcze do Komisji Wyborczej mają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Grupie Żywiec S.A. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.
4.Członkiem Komisji Wyborczej zostaje osoba, która otrzymała największą ilość głosów na danym ogólnym zebraniu pracowników.
5.Zarząd Spółki w terminie 10 dni od daty 24 kwietnia 2014 roku, tj. odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A., dokonuje zwołania ogólnych zebrań pracowników w lokalizacjach wymienionych w ust. 2 celem dokonania wyboru Komisji Wyborczej.
6.Komisja Wyborcza przygotowuje i przeprowadza wybory z uwzględnieniem zasad niniejszego Regulaminu.
§ 3
1.Czynne prawo wyborcze do Rady Nadzorczej mają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Grupie Żywiec S.A. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.
2.Bierne prawo wyborcze mają wyłącznie pracownicy posiadający co najmniej trzyletni staż pracy w Spółce, z wyłączeniem członków Zarządu, prokurentów, likwidatorów, kierowników oddziałów lub zakładów, głównych księgowych, radców prawnych oraz osób bezpośrednio podlegających członkowi Zarządu albo likwidatorowi.
Do trzyletniego stażu pracy w Spółce wlicza się staż pracy w podmiotach zależnych.
§ 4
1. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłasza się na ogólnych zebraniach pracowników
(vide: § 2 ust. 2 powyżej) z załączeniem pisemnej zgody kandydata na kandydowanie.
2. Członek Komisji Wyborczej nie może być kandydatem do Rady Nadzorczej.
§ 5
1. Komisja Wyborcza po zamknięciu listy kandydatów sporządza:
a) listę zgłoszonych kandydatów (w porządku alfabetycznym) zawierającą nazwisko
i imię, wiek, stanowisko pracy w Spółce oraz miejsce zamieszkania (miejscowość),
b) karty do głosowania z wykazem kandydatów (tylko nazwisko i imię),
c) listę uprawnionych do głosowania.
2.Komisja wyznacza termin wyborów nie wcześniej niż po upływie 3 dni i nie później niż w ciągu 10 dni od podania listy kandydatów do wiadomości pracowników Spółki (tablice ogłoszeń).
§ 6
1.Członkiem Rady Nadzorczej zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska bezwzględną ilość ważnych głosów oddanych (50 % + 1).
2.Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, wówczas Komisja wyznacza termin kolejnych wyborów z udziałem trzech kandydatów, którzy uprzednio uzyskali kolejno największą ilość głosów.
3. W drugiej turze wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą ilość głów.
§ 7
1.Po przeprowadzonych wyborach Komisja Wyborcza sporządza protokół i ogłasza wynik wyborów, po czym całość dokumentacji z przeprowadzonych wyborów przekazuje Zarządowi Spółki.
2.Wybór dokonany w trybie określonym w niniejszym Regulaminie jest równoznaczny z powołaniem wybranego pracownika na członka Rady Nadzorczej zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki. § 8
1.Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez pracowników wygasa:
a)z upływem kadencji,
b)z chwilą rozwiązania bądź wygaśnięcia pomiędzy pracownikiem a Spółką umowy o pracę ,
c)z chwilą rezygnacji pracownika,
d)z chwilą śmierci pracownika.
2.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przed upływem jego kadencji, pracownicy dokonują ponownego wyboru w myśl zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
3.Odwołanie przez Walne Zgromadzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej obejmuje także odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. § 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy : 10 083 873, tj. 98,17% kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" : 10 083 873
Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

III. Informacje o wybranych ponownie Członkach Rady Nadzorczej.
Pan Allan James Myers jest z wykształcenia prawnikiem. Posiada następujące tytuły: B.A.(Melbourne)-1969, LL.B.(Hons.) Melbourne – 1970, BCL (Oxon)-1972. Pan Myers prowadzi praktykę adwokacką od 1975 r . w Australii, Papui Nowej Gwinei i Anglii.
Od lutego 1999 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.
Pan Allan James Myers nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A.

Pan Dawid Richard Hazelwood
Ukończył studia finansowe na następujących uczelniach: Stanford, California, IMD Lausanne, Heineken Courses w INSEAD, Fontainbleau, oraz London Businees School. Piastował stanowiska zarządcze w następujących spółkach: El Aguila S.A., Heineken Finance N.V., Heineken N.V., Asia Pacific Breweries Limited. Jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A. od lutego 1999. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A.

Pan Krzysztof Loth
Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki ( obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 1969 r. ukończył Wydział Handlu Zagranicznego. W 1975 r. uzyskując tytuł doktora nauk ekonomicznych będąc pracownikiem naukowym SGPiS. Od 1977 r. do 1983 pracował w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO w Wiedniu.
Był członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej przy Prezydencie Lechu Wałęsie. Był również współzałożycielem i Członek Rady Nadzorczej pierwszego prywatnego banku w Polsce BIG S.A.
Od czerwca 2001 r. p. Krzysztof Loth jest Członkiem Rady Nadzorczej Grupy Żywiec S.A.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Grupy Żywiec S.A. i nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm