pieniadz.pl

Grupa Żywiec SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.

07-03-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z art.70 pkt 3) Ustawy o ofercie oraz par.38 ust.1 pkt 7) , par 5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :

1. W dniu 07.03.2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 9 753 873 akcji i głosów, tj. 94,96 % kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów.
2. Uczestnikami Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli :

-Brau Union AG z siedzibą w Linz, Austria - 6 362 421 akcji i głosów, tj. 61,94 %
ogólnej liczby głosów i 65,23 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.03.2014 r.

-Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - 3 390 835 akcji i głosów, tj. 33,01%
ogólnej liczby głosów i 34,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.03.2014 r.

2. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 7 marca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy :9 753 873, tj. 94,96 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" : 9 753 873
Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Uchwała Nr 2/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 7 marca 2014 roku
w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec Spółka Akcyjna
ze spółką Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), po zapoznaniu się z planem połączenia oraz załącznikami do planu połączenia, uchwala się, co następuje:

§ 1.
Opis podmiotów uczestniczących w łączeniu.
Połączenie dotyczy:
(a)Grupa Żywiec spółka akcyjna z siedzibą w Żywcu (ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018602 (dalej: "Grupa Żywiec" lub "Spółka Przejmująca"),
oraz
(b) Brandhouse Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu (ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000488819 (dalej: "Brandhouse" lub "Spółka Przejmowana").

§ 2.
Sposób łączenia.
1.Połączenie Grupy Żywiec oraz Brandhouse nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku Brandhouse na Grupę Żywiec (łączenie się przez przejęcie). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej przez spółkę dominującą (ang. upstream merger).
2.Połączenie Grupy Żywiec i Brandhouse zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec w sprawie połączenia oraz w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Brandhouse w sprawie połączenia, podjętych zgodnie z art. 506 KSH.
3.Ponieważ Grupa Żywiec posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Brandhouse, zgodnie z dyspozycją art. 514 § 1 KSH, nie zostaną wyemitowane nowe akcje w kapitale zakładowym Grupy Żywiec.
4.Połączenie Grupy Żywiec i Brandhouse zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Grupie Żywiec, zgodnie z art. 515 § 1 KSH.
5.Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmowanej. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.
6.W dniu połączenia Spółka Przejmująca zostanie następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
7.Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, plan połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta.
8.Połączenie nie powoduje zmian treści Statutu Grupy Żywiec.

§ 3.
Zgoda na treść planu połączenia.
Niniejszym udziela się zgody na plan połączenia, stanowiący załącznik do porozumienia w sprawie planu połączenia zawartego pomiędzy Grupa Żywiec i Brandhouse w dniu 30 grudnia 2013 r.

§ 4.
Obowiązki Zarządu.

Zarząd Grupy Żywiec zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy :9 753 873, tj. 94,96 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów oddanych "za" : 9 753 873
Liczba głosów oddanych "przeciw" : 0
Liczba głosów "wstrzymujących się" : 0

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm