pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

31-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR i MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-08-31
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
VOTUM S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
53-012 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wyścigowa 56i
_ulica_ _numer_
_71_ 33 43 800 _71_ 33 43 803
_telefon_ _fax_
biuro@votum-sa.pl www.votum-sa.pl
_e-mail_ _www_
899-25-49-057 020136043
_NIP_ _REGON_
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
Wybrane dane finansowe - Grupa Kapitałowa VOTUM
I. Przychody ze sprzedaży 48 743 44 617 11 127 10 792
II. Koszty działalności operacyjnej 39 559 34 752 9 031 8 406
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 8 986 9 636 2 051 2 331
IV. Zysk _strata_ brutto 8 974 9 566 2 049 2 314
V. Zysk _strata_ netto 7 381 7 671 1 685 1 856
VI.
Zysk _strata_ netto przypisana akcjonariuszom niekontrolującym
25 -6 6 -1
VII. Zysk _strata_ netto podmiotu dominującego 7 356 7 677 1 679 1 857
VIII. Aktywa razem 68 553 49 972 15 490 11 726
IX. Zobowiązania razem 42 049 25 282 9 502 5 933
X. w tym zobowiązania krótkoterminowe 29 260 20 393 6 612 4 785
XI. Kapitał własny 26 504 24 690 5 989 5 794
XII. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 271 282
XIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
XIV. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 2,21 2,06 0,50 0,48
XV. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 0,61 0,64 0,14 0,15
XVI.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
4 787 6 816 1 093 1 649
XVII.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-12 857 -745 -2 935 -180
XVIII.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
10 824 -8 847 2 471 -2 140
Wybrane dane finansowe - VOTUM S.A.
XIX. Przychody ze sprzedaży 38 681 37 481 8 830 8 901
XX. Koszty działalności operacyjnej 34 161 29 672 7 798 7 046
XXI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 4 417 7 717 1 008 1 833
XXII. Zysk _strata_ brutto 9 022 10 131 2 060 2 406
XXIII. Zysk _strata_ netto 7 483 8 127 1 708 1 930
XXIV. Aktywa razem 61 180 41 231 13 824 9 675
XXV. Zobowiązania razem 35 226 17 239 7 960 4 045
XXVI. w tym zobowiązania krótkoterminowe 25 272 15 484 5 710 3 633
XXVII. Kapitał własny 25 954 23 992 5 865 5 630
XXVIII. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 271 282
XXIX. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
XXX. Wartość księgowa na akcję _zł/euro_ 2,16 2,00 0,49 0,47
XXXI. Zysk _strata_ netto na akcję zwykłą _zł/euro_ 0,62 0,68 0,14 0,16
XXXII.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
824 4 871 188 1 157
XXXIII.
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-9 765 1 163 -2 229 276
XXXIV.
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
11 380 -8 400 2 598 -1 995

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz
śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawierają dane za
okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016. Dane porównawcze
prezentowane są odpowiednio:- według stanu na dzień 31
grudnia 2015 dla sprawozdań z sytuacji finansowej- za okres od
1 stycznia 2015 do 30 czerwca 2015 dla sprawozdań z całkowitych
dochodów, sprawozdań z przepływów pieniężnych oraz sprawozdań ze zmian w
kapitale własnym.Wybrane dane finansowe w EUR zostały
przedstawione zgodnie z par. 91 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009:- pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej
zostały przeliczone według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązujacego na
dzień bilansowy _30 czewrca 2016: 1 EUR = 4,4255; 31 grudnia 2015: 1 EUR
= 4,2615 PLN_- pozycje sprawozdań z całkowitych dochodów oraz
skróconych sprawozdań z przepływów pieniężnych zostały przeliczone
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca do
końca I półrocza danego roku _od 1 stycznia do 30 czerwca 2016: 1 EUR =
4,3805; od 1 stycznia do 30 czerwca 2015: 1 EUR = 4,1341_.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm