pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 30 czerwca 2016 roku

03-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-03
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl SA na dzień 30 czerwca 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Travelplanet.pl S.A." lub "Spółka"_, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000055057, NIP: 897-16-52-554, kapitał zakładowy 3.867.850,00 zł _wpłacony w całości_ działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402. i art. 402. Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A., które rozpocznie się o godz. 12.30 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 9 _III piętro_, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za 2015 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki Travelplanet.pl S.A. za 2015 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Travelplanet.pl S.A. w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki Travelplanet.pl S.A. za rok 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki Travelplanet.pl S.A. z wykonania obowiązków w 2015 roku.
17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są w sekcji "Walne Zgromadzenie" na stronie internetowej Spółki pod adresem www.relacje.travelplanet.pl.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-09-29

+ więcej
  • EUR euro 4,6356 +0,03%  +0,16gr
  • USD dolar 4,3697 -0,83%  -3,65gr
  • GBP funt 5,3464 -0,31%  -1,67gr
  • CHF frank 4,8030 +0,12%  +0,57gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm