pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Informacja otrzymana w trybie Art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie od Rockaway Travel SE i Invia.cz, a.s.

14-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-14
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Informacja otrzymana w trybie Art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie od Rockaway Travel SE i Invia.cz, a.s.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. _Emitent, Spółka_ zgodnie z Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Ustawa o ofercie_, informuje, że w dniu 14/07/2016 roku powziął informację od pełnomocnika spółki Rockaway Travel SE z siedzibą w Pradze, Republika Czeska oraz Invia.cz, a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska _Zawiadamiający_, sporządzoną na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie, iż w dniu 11/07/2016 Invia.cz, a.s. nabyła – w wyniku rozliczenia przymusowego wykupu akcji Spółki ogłoszonego w dniu 05/07/2016 – 253.257 _słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem_ akcji zwykłych na okaziciela Spółki Travelplanet.pl SA.

Po wykupie akcji dokonanym w ramach przumusowego wykupu Rockaway Travel SE wraz z podmiotem zależnym Invia.cz, a.s. posiadają 3.867.850 akcji Spółki uprawniających do 3.867.850 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na walnym zgromadzeniu.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm