pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

13-05-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-05-13
TRAVELPLANET.PL SA
_pełna nazwa emitenta_
TRAVELPLANET Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
53-238 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Ostrowskiego 9
_ulica_ _numer_
+48 71 341 82 45 +48 71 343 17 49
_telefon_ _fax_
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
_e-mail_ _www_
8971652554 932281575
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody 5 252 5 443 1 206 1 312
II. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 878 1 340 202 323
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem _1 533_ _1 001_ _352_ _241_
IV. Zysk _strata_ za dany rok _1 535_ _1 005_ _352_ _242_
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 727 366 856 88
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _3 945_ _494_ _906_ _119_
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 174 _87_ 40 _21_
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem _44_ _215_ _10_ _52_
IX. Aktywa razem 26 224 24 715 6 144 5 800
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 802 22 758 6 045 5 340
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 303 2 208 540 518
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 23 499 20 550 5 505 4 822
XIII. Kapitał własny 422 1 957 99 459
XIV. Kapitał zakładowy 3 868 3 868 906 908
XV. Liczba akcji 3 867 850 3 867 850 3 867 850 3 867 850
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ _0,40_ _0,26_ _0,09_ _0,06_
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ _0,40_ _0,26_ _0,09_ _0,06_
XVIII. 0,11 0,51 0,03 0,12
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,11 0,51 0,03 0,12
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0 0 0


Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej _pozycje
IX-XIV oraz poz. XVIII-XIX_ zostały zaprezentowane na koniec kwartału
tj. 31.03.2016r. i na koniec poprzedniego roku obrotowego tj.
31.12.2015r. Dane sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych zostały zaprezentowane na koniec kwartałów tj.
31.03.2016r. oraz 31.03.2015r.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm