pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2015

21-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-21
TRAVELPLANET.PL SA
_pełna nazwa emitenta_
TRAVELPLANET Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
53-238 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Ostrowskiego 9
_ulica_ _numer_
+48 71 341 82 45 +48 71 343 17 49
_telefon_ _fax_
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
_e-mail_ _www_
8971652554 932281575
_NIP_ _REGON_
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2014
I. Przychody 27 978 26 026 6 686 6 213
II. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży 7 472 9 847 1 786 2 351
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem _1 305_ _1 026_ _312_ _245_
IV. Zysk _strata_ za dany rok _1 341_ _1 076_ _320_ _257_
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _87_ 3 549 _21_ 847
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _4 091_ _4 349_ _978_ _1 038_
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 962 896 947 214
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem _216_ 96 _52_ 23
IX. Aktywa razem 24 715 19 219 5 800 4 509
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 758 15 921 5 340 3 735
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 208 1 761 518 413
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 20 550 14 160 4 822 3 322
XIII. Kapitał własny 1 957 3 298 459 774
XIV. Kapitał zakładowy 3 868 3 868 908 907
XV. Liczba akcji 3 867 850 3 867 850 3 867 850 3 867 850
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ _0,35_ _0,28_ _0,08_ _0,07_
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ _0,35_ _0,28_ _0,08_ _0,07_
XVIII. 0,51 0,85 0,12 0,20
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 0,51 0,85 0,12 0,20
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ 0 0 0 0
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm