pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Zawiadomienie od Rockaway Travel SE o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

16-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-16
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Zawiadomienie od Rockaway Travel SE o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Travelplanet.pl S.A. _Emitent_ zgodnie z Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Ustawa o ofercie_, informuje, że w dniu 16/03/2016 roku otrzymał zawiadomienie od pełnomocnika spółki Rockaway Travel SE z siedzibą Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00, Praga 4, Praga, Republika Czeska _Zawiadamiający_, sporządzone na podstawie przepisów art. 69 Ustawy o ofercie, iż w związku z nabyciem w dniu 10/03/2016 100% akcji w Invia.cz, a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska _Invia.cz_ od byłych akcjonariuszy Invia.cz, Zawiadamiający stał się podmiotem dominującym wobec Invia.cz oraz podmiotem dominującym wobec Travelplanet.pl, w której Invia.cz posiada 3.403.148 akcji uprawniających do 3.403.148 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 87,99% kapitału zakładowego.

Przed dokonaniem nabycia akcji Invia.cz, Zawiadamiajacy nie posiadał akcji Travelplanet.pl jak również żadnych praw głosu na walnym zgromadzeniu.

Po dokonaniu nabycia akcji Invia.cz, Zawiadamiajacy bezpośrednio nie posiada akcji Travelplanet.pl jak również żadnych praw głosu na walnym zgromadzeniu.

W dniu 14/03/2016 Zawiadamiający na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy o ofercie ogłosił wezwanie na 464.702 akcje Travelplanet.pl uprawniające do 464.702 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 12,01% kapitału zakładowego. W wyniku wezwania Zawiadamiający zamierza osiągnąć łącznie bezpośrednio i pośrednio do 3.867.850 akcji uprawniających do 3.867.850 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 100% kapitału zakładowego i 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

W przypadku osiągnięcia przez Zawiadamiającego w ramach wezwania bezpośrednio i pośrednio 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, Zawiadamiający może zdecydować o rozpoczęciu przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych oraz podjęcie dalszych działań zmierzających do zaprzestania notowania akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jeżeli Zawiadamiający w ramach wezwania nie osiągnie 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, zamiarem Zawiadamiającego będzie podjęcie dalszych działań stosownie do Art. 91 ust. 6 Ustawy o ofercie zmierzających do zaprzestania notowania akcji Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pełna treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm