pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2015

20-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-20
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Travelplanet.pl S.A. (Emitent), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19) i § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), informuje, iż w dniu 20 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi na podstawie § 16 ust. 2 pkt 17 Statutu i § 14 ust. 2 pkt 17 Regulaminu Rady Nadzorczej, wybrała PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144 oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044655, o kapitale zakładowym 10.363.900 zł, NIP 526-021-02-28, na biegłego rewidenta (audytora) Spółki, któremu powierzone zostanie badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Travelplanet.pl S.A. do zawarcia odpowiedniej umowy (umów) z audytorem na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2015.

Emitent nie korzystał do tej pory z usług wybranego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm