pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Zawarcie umowy pożyczki z Invia.cz, a.s.

19-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-19
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Zawarcie umowy pożyczki z Invia.cz, a.s.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), informuje o zawarciu w dniu 19 listopada 2015 roku umowy pożyczki z Invia.cz, a.s. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), ul. Senovážné náměstí 1463/5 na kwotę 25.000.000 CZK (słownie: dwadzieścia pięć milionów koron czeskich) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Oprocentowanie pożyczki ustalono w wysokości 4% w stosunku rocznym. Termin spłaty ustalony został na dzień 5 marca 2016 roku z możliwością wcześniejszej spłaty. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest wekslel in blanco. Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm