pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015

10-11-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-11-10
TRAVELPLANET.PL SA
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANET Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-238 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostrowskiego 9
(ulica) (numer)
+48 71 341 82 45 +48 71 343 17 49
(telefon) (fax)
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
(e-mail) (www)
8971652554 932281575
(NIP) (REGON)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody 24 281 21 602 5 839 5 168
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 588 9 341 1 825 2 235
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 187 1 349 -526 323
IV. Zysk (strata) za dany rok -2 199 1 314 -529 314
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 006 3 466 242 829
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 488 -3 375 -839 -807
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 230 606 536 145
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -252 697 -61 167
IX. Aktywa razem 20 230 20 590 4 773 4 831
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 760 15 921 4 190 3 735
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 941 1 761 458 413
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 15 819 14 160 3 732 3 322
XIII. Kapitał własny 2 470 4 669 583 1 095
XIV. Kapitał zakładowy 3 868 3 868 913 907
XV. Liczba akcji 3 867 850 3 867 850 3 867 850 3 867 850
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,57 0,34 -0,14 0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,57 0,34 -0,14 0,08
XVIII. 0,64 1,21 0,15 0,28
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,64 1,21 0,15 0,28
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycje IX-XIV oraz poz. XVIII-XIX) zostały zaprezentowane na koniec kwartału tj. 30.09.2015 i na koniec poprzedniego roku obrotowego tj. 31.12.2014. Dane sprawozdania z całkowitych odchodów oraz sprawzodania z przepływow pieniężnych zostały zaprezentowane na koniec kwartałów tj. 30.09.2015 oraz 30.09.2014.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm