pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

28-08-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-08-28
TRAVELPLANET.PL SA
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANET Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-238 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostrowskiego 9
(ulica) (numer)
+48 71 341 82 45 +48 71 343 17 49
(telefon) (fax)
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
(e-mail) (www)
8971652554 932281575
(NIP) (REGON)
Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
I. Przychody 13 156 11 631 3 182 2 784
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 082 4 056 746 971
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 736 -778 -662 -186
IV. Zysk (strata) za dany rok -2 746 -778 -664 -186
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 898 3 592 701 860
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 945 -2 526 -470 -605
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 520 1 278 610 306
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 473 2 343 840 561
IX. Aktywa razem 27 216 20 590 6 489 4 831
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 293 15 921 6 030 3 735
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 204 1 761 525 413
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 23 089 14 160 5 505 3 322
XIII. Kapitał własny 1 923 4 669 458 1 095
XIV. Kapitał zakładowy 3 868 3 868 922 907
XV. Liczba akcji 3 867 850 3 867 850 3 867 850 3 867 850
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,71 -0,20 -0,17 -0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,71 -0,20 -0,17 -0,05
XVIII. 0,50 1,21 0,12 0,28
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,50 1,21 0,12 0,28
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej (pozycje IX-XIV oraz poz. XVIII-XIX) zostały zaprezentowane na koniec półrocza tj. 30.06.2015 i na koniec poprzedniego roku obrotowego tj. 31.12.2014. Dane sprawozdania z całkowitych odchodów oraz sprawzodania z przepływow pieniężnych zostały zaprezentowane na koniec półrocza tj. 30.06.2015 oraz ubiegłego połrocza 30.06.2014.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm