pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki w roku 2015

23-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-23
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki w roku 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. (Emitent), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19) i § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), informuje, iż na posiedzeniu z dnia 22 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 17 Statutu i § 14 ust. 2 pkt 17 Regulaminu Rady Nadzorczej, wybrała Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3790, na biegłego rewidenta (audytora) Spółki, któremu powierzony zostanie przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku oraz przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.

Spółka korzystała już z usług wybranego podmiotu w latach ubiegłych w zakresie przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku; przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku; badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy 2013 oraz za rok obrotowy 2014; badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Travelplanet.pl S.A. za rok obrotowy 2013 oraz za rok obrotowy 2014.

Jednocześnie Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Travelplanet.pl S.A. do zawarcia odpowiedniej umowy (umów) z Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o. o.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm