pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Spłata kredytu w ramach umowy o limit wierzytelności w Raiffeisen Bank Polska S.A.

26-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-26
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Spłata kredytu w ramach umowy o limit wierzytelności w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), informuje o podpisaniu za zgodnym porozumieniem stron, w dniu 26 maja 2015 roku, Aneksu do umowy z dnia 29 listopada 2012 roku o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20 (Bank), o której mowa w Raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku oraz Raporcie bieżącym nr 27/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku, dotyczącego spłaty i rozwiązania linii kredytowej w Banku.

Na dzień spłaty i rozwiązania linii kredytowej kwota udzielonego kredytu (Kredyt) wynosiła 3.900.000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych), w tym:
1. kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych);
2. kredyt rewolwingowy do kwoty 2.800.000 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych).

Spłata Kredytu wynika z podpisanej w dniu 30 marca 2015 roku umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, reprezentowanym przez Dolnośląskie Centrum Korporacyjne z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskch 36 z przeznaczeniem m.in. na spłatę Kredytu w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Emitent nie przewiduje dla Spółki, jednostek od niej zależnych, ani grupy jednostek powiązanych negatywnych skutków finansowych wynikających z rozwiązania umowy. W ocenie Emitenta optymalizacja struktury finansowania zewnętrznego, pozwoli obniżyć jego koszty oraz podnieść rentowność Spółki.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu umowy w momencie jej rozwiązania przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm