pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Zawarcie umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA

31-03-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-31
Skrócona nazwa emitenta
TRAVELPLANET
Temat
Zawarcie umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Travelplanet.pl S.A. (Emitent), zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF), informuje o podpisaniu w dniu 30 marca 2015 roku umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, reprezentowanym przez Dolnośląskie Centrum Korporacyjne z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskch 36 (Bank) w kwocie 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych), z przeznaczeniem na spłatę kredytu z dnia 29 listopada 2012 o którym mowa w Raporcie bieżącym nr 27/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku oraz Raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 30 listopada 2012 roku oraz finansowanie bieżącej działalności Spółki (Kredyt).

Kredyt jest dostępny w okresie 12 miesięcy, po upływie których okres obowiązywania umowy ulega każdorazowo przedłużeniu na następny dwunastomiesięczny okres, chyba że którakolwiek ze stron złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z przedłużania okresu obowiązywania umowy. Termin wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni liczonych od dnia złożenia drugiej stronie oświadczenia o wypowiedzeniu.

Prawnym zabezpieczeniem Kredytu jest:
- pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
- oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji w zakresie świadczeń pieniężnych,
- gwarancja bankowa wystawiona przez UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia do kwoty 8.000.000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych).

Warunkiem zawieszającym uruchomienie środków z Kredytu jest ustanowienie prawnych zabezpieczeń.

Z tytułu udzielonego Kredytu, Bank pobiera od Spółki prowizję przygotowawczą. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M dla jednomiesięcznych depozytów w PLN z każdego dnia oraz marży Banku.

Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-02

+ więcej
  • EUR euro 4,5148 -0,36%  -1,64gr
  • USD dolar 4,1903 -1,17%  -4,96gr
  • GBP funt 5,2543 -0,31%  -1,64gr
  • CHF frank 4,6332 -0,52%  -2,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm