pieniadz.pl

Travelplanet.pl SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2014

20-03-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-20
TRAVELPLANET.PL SA
(pełna nazwa emitenta)
TRAVELPLANET Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
53-238 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ostrowskiego 9
(ulica) (numer)
+48 71 341 82 45 +48 71 343 17 49
(telefon) (fax)
info@travelplanet.pl www.travelplanet.pl
(e-mail) (www)
8971652554 932281575
(NIP) (REGON)
Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
I. Przychody 26 026 22 937 6 213 5 447
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 684 8 650 2 312 2 054
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 345 -2 301 82 -546
IV. Zysk (strata) za dany rok 295 -2 301 70 -546
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 084 -2 992 1 214 -710
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 884 -3 561 -1 405 -846
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 896 6 502 214 1 544
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 96 -51 23 -12
IX. Aktywa razem 20 590 16 789 4 831 4 048
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 921 13 261 3 735 3 198
XI. Zobowiązania długoterminowe 1 761 1 370 413 330
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 14 160 11 891 3 322 2 867
XIII. Kapitał własny 4 669 3 528 1 095 851
XIV. Kapitał zakładowy 3 868 2 368 907 571
XV. Liczba akcji 3 867 850 2 367 850 3 867 850 2 367 850
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 -0,97 0,02 -0,23
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,08 -0,97 0,02 -0,23
XVIII. 1,21 1,49 0,28 0,36
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,21 1,49 0,28 0,36
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm